Przetargi.pl
Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna.

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 866 342 , fax. 586 866 960
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  Stare Nadleśnictwo 5
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 866 342, fax. 586 866 960
  REGON: 19059790900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscierzyna.pl/ZKGK-Zamówienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem projektowanej inwestycji jest “ oświetlenie dróg , ulic na terenie Gminy Kościerzyna “. Inwestycja obejmuje montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED zasilanych z istniejących linii kablowych/napowietrznych będących własnością Gminy Kościerzyna oraz z nowych układów pomiarowych przyłączanych do sieci zewnętrznych Energa-Operator zgodnie z wydanymi “Warunkami Przyłączenia” . Wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego LED załączane będą w układzie automatycznym- czujnik zmierzchowy . Istniejący stan zagospodarowania działek : 1-Dobrogoszcz -dz.279 -grunt rodzimy bez zabruków, istn. zarośla do wycinki 2-Juszki -dz.92 - grunt rodzimy bez zabruków, 3-Kaliska-dz.329, 280/7 - grunt rodzimy zabruki miejscowe, stosować przeciski 4-Kościerzyna Wybudowanie -dz.375, 292 - grunt rodzimy zabruki miejscowe, stosować przeciski, 5/1- Łubiana -dz.1010 - grunt rodzimy bez zabruków, 5/2- Łubiana -dz.603, 11, 763, 764 - grunt rodzimy, jezdnia asfaltowa, stosować przeciski lub przewierty 5/3- Łubiana -dz.895 - grunt rodzimy , miejscowe zabruki, stosować przeciski lub przewierty, 5/4- Łubiana -dz.243/10 - grunt rodzimy , zabruki miejscowe, stosować przeciski, 6- Mały Klincz -dz.46/23 - grunt rodzimy bez zabruków, 7- Skorzewo -dz.1061 - grunt rodzimy bez zabruków, 8- Sycowa Huta -dz.8 - grunt rodzimy bez zabruków, 9- Szenajda -dz.46 - grunt rodzimy, jezdnia asfaltowa, zabruki miejscowe 10- Wąglikowice -dz.788,116 -grunt rodzimy zabruki, stosować przeciski lub przewierty, 11- Nowy Klincz -dz.418 -grunt rodzimy zabruki miejscowe, stosować przeciski, 4.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2019 r. do godz. 10:00. 11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 11.2.1. pieniądzu, 11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 11.2.3. gwarancjach bankowych, 11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 11.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 74 8328 0007 2001 0007 5688 0003 z dopiskiem wadium w przetargu ZP.271.07.2019.MS; 11.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewu należy dokonać tak, aby wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 11.1. SIWZ tj. 27.08.2019r. godz. 10:00. 11.4. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. 11.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 11.6. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 11.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 11.8. złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach