Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8612428 w. 34 , fax. 598 612 164
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska
  ul. Grunwaldzka 24
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 059 8612428 w. 34, fax. 598 612 164
  REGON: 77097976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska i miasta Lębork. 2. Zamawiający wymaga aby w dniach nauki szkolnej były zapewnione przewozy. Ilości dni nauki szkolnej zostały przedstawione w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 3. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi dowozów dzieci do szkół Wykonawca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalistycznych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wykonywanym na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. 4. Wielkość zamówienia została określona ilością kilometrów przejeżdżanych w ciągu doby w danej strefie – Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający szacuje, że w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przejechanych 119.680,00 km. Wyszczególnione ilości przejechanych kilometrów w ciągu roku szkolnego mogą ulec zmniejszeniu, co może spowodować zmniejszenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości kilometrów w roku szkolnym nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia. Trasy jakimi odbywać się będą przewozy przedstawiają załączone szkice sytuacyjne. 5. Charakterystyka rejonów, w których będzie się odbywał dowóz uczniów do poszczególnych placówek oświatowych wraz z wykazem i trasami została przedstawiona w Załączniku Nr 7 do SIWZ. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokładne zapoznanie się z charakterystyką rejonów na których mają odbywać się przewozy, wykazem placówek oświatowych oraz trasami po których mają odbywać się przewozy w celu zapewnienia usług najwyższej jakości. 6. Liczba autokarów powinna być dostosowana do liczby dzieci. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Ilości dzieci do przewozu przedstawione zostały szczegółowo w Załączniku Nr 7 do SIWZ - charakterystyka rejonów, w których będzie się odbywał dowóz uczniów do poszczególnych placówek oświatowych wraz z wykazem i trasami. Ilość dzieci przewożonych w czasie roku szkolnego może ulec zmianie. 7. W uzasadnionych przypadkach, Gmina Nowa Wieś Lęborska zastrzega sobie możliwość modyfikacji poszczególnych tras, zmiany ilości kursów, a także godzin dowożenia i odwożenia dzieci. Dokładna informacja na ten temat zostanie podana na przełomie sierpnia i września po opracowaniu szczegółowych planów lekcji w szkołach. 8. Zamawiający wymaga aby dowóz dzieci odbywała się autokarami zapewniającymi komfort, wygodę i bezpieczeństwo przejazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach