Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji piaskownika (ob.4/2) na terenie GOŚ "Dębogórze" w Rumi Dębogórzu-Wybudowaniu

PEWIK Gdynia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-311 Gdynia, ul. Witomińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 687 297 , fax. 586 687 296
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
  ul. Witomińska 29
  81-311 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 687 297, fax. 586 687 296
  REGON: 19056387900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji piaskownika (ob.4/2) na terenie GOŚ "Dębogórze" w Rumi Dębogórzu-Wybudowaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dokumentacja powinna obejmować co najmniej: a) Dokumentację projektową opracowaną przed przystąpieniem do robót budowlanych: (Projekt budowlany o szczegółowości Projektu wykonawczego dla celów realizacji zadania spełniający szczegółowe wytyczne Zamawiającego zgodnie z wymaganiami punktu 2 Załącznika nr 6 SIWZ; Projekt organizacji robót uwzględniający konieczność nieprzerwanej eksploatacji sąsiedniego piaskownika (ob. 4/1) przez służby Zamawiającego). b) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie robót, potwierdzonymi przez Projektanta. c) wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbędne do przekazania zmodernizowanego piskownika do eksploatacji. 2. Zakres robót budowlanych będzie obejmował: a) niezbędne do wykonania roboty demontażowe, b) wykonanie nowych stalowych podpór przekrycia wraz z montażem, c) wymiana zamknięć syfonowych, d) wykonanie i montaż nowego rusztu napowietrzającego, e) przebudowa przekrycia hermetyzacyjnego w zakresie szczelin, f) przebudowę zgarniaczy, g) wprowadzenie kabli grzewczych w podtorze wózka piaskownika wraz z podłączeniem centralki zasilająco-sterowniczej, h) wykonanie i montaż nowych bieżni stalowych, i) montaż zgarniaczy do wózka wraz z ich regulacją, j) przebudowę włazu pompy zatapialnej piasku i montaż włazów, k) wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych i drabinek stalowych, l) renowację powierzchni betonowych ciągów komunikacyjnych oraz ścian, m) wymianę zniszczonej izolacji cieplnej zasuwy odcinającej DN200.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1; b) kalkulacja kosztów Modernizacji piaskownika (ob. 4/2) – Załącznik nr 11; c) harmonogram realizacji i fakturowania obejmujący zakres prac określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; d) oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej – Załącznik nr 8; e) oświadczenie dot. ochrony danych osobowych – Załącznik nr 10 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców); f) prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach