Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 673 09 12 , fax. 58 673 22 81
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. 1 Maja
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 673 09 12, fax. 58 673 22 81
  REGON: 30822900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych w podziale na 30 zadań. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo - cenowy. 3. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) o ile obowiązujące przepisy prawa nakładają na Wykonawcę istnienie takiego wymogu. 4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do przedstawienia deklaracji zgodności i/lub certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną, na każde wezwanie Zamawiającego, (w przypadku istnienia takiego wymogu). 5. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: magazyn medyczny oraz magazyn gospodarczy. 6. Opakowanie jednostkowe handlowe przedmiotu zamówienia musi zawierać (w języku polskim): nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, rodzaj materiału, producenta, serię, datę przydatności, znak CE. 7. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym ogólnej ilości artykułów medycznych wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ. 9. Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy 2 sztuki strzygarek chirurgicznych dotyczy zadania nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Oświadczenie składają również Wykonawcy wspólnie składający ofertę. Wzór załącznik nr 4 do SIWZ – należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach