Przetargi.pl
Dowóz uczniów szkół gminy Bytów do Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w gminie Bytów.

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów szkół gminy Bytów do Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w gminie Bytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Dowóz uczniów szkół gminy Bytów do Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie w roku szkolnym 2019/2020 Placówka Miesięczna ilość kursów do i z basenu Długość jednego kursu do i z basenu (km) Maksymalna liczba uczniów na jeden kurs Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie 52 5 45 Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie 48 5 28 Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie 16 5 51 Szkoła Podstawowa w Gostkowie 4 13 45 Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim 4 14 50 Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie z filia w Rekowie 8 44 30 Razem 132 86 Łączna długość tras w miesiącu wynosi około 1040 km. Wykonawca musi dysponować taką ilością pojazdów, aby można było przewieźć na zajęcia do trzech grup (z trzech szkół) w tym samym czasie. Część II Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z realizacją obowiązku określonego w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59), polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Bytów z domu do szkół i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozu na trasach, dzienna długość wyniesie około 175 km. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i z powrotem wynosi 14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset zł ) na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A.I/O Bytów nr 64 1240 3783 1111 0000 4080 8675 z dopiskiem Wadium – dowożenie dzieci – część …… Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach