Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH, KRZESEŁ OBROTOWYCH I TAPICEROWANYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ZUS W GDAŃSKU I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 078 200, , fax. 583 018 459
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 078 200, , fax. 583 018 459
  REGON: 00001775600514
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH, KRZESEŁ OBROTOWYCH I TAPICEROWANYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ZUS W GDAŃSKU I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych, krzeseł obrotowych i tapicerowanych, odpowiednio dla części, na potrzeby Oddziału ZUS w Gdańsku i podległych jednostek organizacyjnych. 1) Część I zamówienia - meble biurowe 2) Część II zamówienia - meble kancelaryjne 3) Część III zamówienia - krzesła obrotowe i tapicerowane Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio dla każdej części zamówienia, w terminie 50 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 12.12.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu wyróżniono 3 etapy składnia dokumentów i oświadczeń: A - DO TERMINU SKŁADANIA OFERT - SKŁADAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony Formularz oferty. 2) Załącznik nr 7 do SIWZ - wypełniony Formularz cenowy dla części I zamówienia – meble biurowe – o ile dotyczy, tzn. w przypadku składania oferty na tę część zamówienia. 3) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie / oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy) ze zobowiązaniem innego podmiotu/ów do oddania zasobów zgodnie z pkt 8.3 SIWZ. 4) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie / oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) Wykonawcy o braku postaw wykluczenia z postępowania. 5) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa. B – PO OTWARCIU OFERT - SKŁADAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: 1) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. C – PO OCENIE OFERT – SKŁADA WEZWANY WYKONAWCA: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, aktualne na dzień złożenia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, aktualne na dzień złożenia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – odpowiednio, aktualnego na dzień złożenia, z zastrzeżeniem pkt 10.5 do SIWZ. 5) (jeżeli dotyczy) Dokumenty podmiotów trzecich, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania – odpowiednio, aktualne na dzień złożenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach