Przetargi.pl
Zakup (w formie leasingu operacyjnego) fabrycznie nowego żurawia HDS i montaż na pojeździe zamawiającego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Starkom" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5623067/69 , fax. 585 623 067
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Starkom" Sp. z o.o.
  ul. Tczewska 22
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 5623067/69, fax. 585 623 067
  REGON: 19465000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starkom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup (w formie leasingu operacyjnego) fabrycznie nowego żurawia HDS i montaż na pojeździe zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki fabrycznie nowego kompletnego żurawia wraz z jego montażem na pojeździe zamawiającego i dostosowaniem pojazdu Zamawiającego do jego pracy, rok produkcji 2019.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42414400-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) należy złożyć w sposób stosowny do jego formy do terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach