Przetargi.pl
Wykonanie projektu przebudowy istniejących linii kablowych 15 kV służących do zasilania stacji T-21 przy ul. Kpt. Poinca w rejonie Portu Północnego w Porcie Gdańsk.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 379 565 , fax. 587 379 332
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  ul. Zamknięta 18
  80-955 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 587 379 565, fax. 587 379 332
  REGON: 19147840800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu przebudowy istniejących linii kablowych 15 kV służących do zasilania stacji T-21 przy ul. Kpt. Poinca w rejonie Portu Północnego w Porcie Gdańsk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu przebudowy istniejących linii kablowych 15 kV służących do zasilania stacji T-21 przy ul. Kpt. Poinca w rejonie Portu Północnego w Porcie Gdańsk. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie następującej dokumentacji: Wykonanie projektu przebudowy istniejących linii kablowych 15 kV służących do zasilania stacji T-21 zlokalizowanej przy ul. Kpt. Poinca w rejonie Portu Północnego w Porcie Gdańsk. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - wykonanie inwentaryzacji wraz z przekopami próbnymi oraz dokonanie analizy i przygotowanie koncepcji projektowych rozwiązań, - opracowanie dokumentacji projektowej i innej wymaganej na podstawie zapisów umowy, - przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem czynności formalno – prawnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji robót budowlanych, - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zamawiający zakłada, że zakres planowanych robót wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach