Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2015/2016

Wójt Gminy Strzałkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 275 06 19 , fax. 0-63 275 02 62
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Strzałkowo
  Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 6
  62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 275 06 19, fax. 0-63 275 02 62
  REGON: 00054131600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzalkowo.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2015/2016. Dowozy uczniów odbywać się będą autobusami(6szt.) oraz busem(1szt.) zgodnie z wykazem tras oraz liczbą uczniów stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Autobusy oraz bus powinny być wyposażone standartowo, sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu według obowiązujących obecnie przepisów o przewozach pasażerskich oraz prawidłowo oznakowane. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dowóz i odwóz dzieci i młodzieży z poszczególnych miejscowości na zajęcia lekcyjne oraz zapewnienie odwozu dzieci z zajęć dydaktyczno wychowawczych z Gimnazjum ze Strzałkowa. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Dokładna liczba osób, trasy oraz godziny przewozu i odwozu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu autobusów (zał. nr 1 do SIWZ). Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy. Pojazdy powinny być przystosowane do przewozu osób (dzieci) - siedzenia. tapicerowane, a nie plastikowe lub drewniane, wnętrze pojazdu czyste. Wszystkie przewożone osoby winny mieć zapewnione miejsca siedzące. Kierowcy autobusów winni być przypisani do określonej trasy przewozu i cechujący się życzliwością, kulturalnością i sympatycznością. Autobusy winny zabierać i wysadzać uczniów w punktach wyznaczonych przez Zleceniodawcę. Trasy przewozu nie powinny być łączone z przewozami regularnej komunikacji samochodowej. Przewozy winny odbywać się tzw. kursem zamkniętym przeznaczonym tylko dla uprawnionych uczniów. Opieka wychowawcza nad dziećmi przewożonymi transportem Przewoźnika sprawowana będzie przez Zleceniodawcę, który poprzez dyrektorów szkół taką opiekę zorganizuje. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu, niezależnie od przeglądów dokonywanych na postawie przepisów o ruchu drogowym na koszt wykonawcy w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 1.000,00 zł w zakresie zadania nr 1 - 1.000,00 zł w zakresie zadania nr 2 - 1.500,00 zł w zakresie zadania nr 3 - 1.000,00 zł w zakresie zadania nr 4 - 1.500,00 zł w zakresie zadania nr 5 - 1.000,00 zł w zakresie zadania nr 6 - 500,00 zł w zakresie zadania nr 7 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie pieniądza, w przelewie należy dopisać wadium na dowozy szkolne 2015/2016.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzalkowo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach