Przetargi.pl
dostawa rur ocynkowanych fi 60 mm z transportem do OD Racot I OD Zaniemyśl

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 38
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 65 512 17 74 , fax. 0 65 512 17 74
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
  ul. Gostyńska 38 38
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 0 65 512 17 74, fax. 0 65 512 17 74
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa rur ocynkowanych fi 60 mm z transportem do OD Racot I OD Zaniemyśl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa rur ocynkowanych fi 60 mm z transportem do OD Racot I OD Zaniemyśl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 272000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach