Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 2/6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8583100 , fax. 61 6610545
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
  ul. Strzelecka 2/6 2/6
  61-845 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8583100, fax. 61 6610545
  REGON: 63201317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uks.poznan.pl www.poznan.kskarbowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Część Nr 1 zamówienia: Dostawa używanego lub nowego komputera mobilnego z zasilaczem zewnętrznym - ilość 73 szt. oraz fabrycznie nowej myszki komputerowej pochodzącej z oferty producenta notebooka - ilość 73 szt. Część Nr 2 zamówienia Zamówienie dla Części II i Części V jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dostawa fabrycznie nowego komputera mobilnego z zasilaczem zewnętrznym - ilość 4 szt. oraz fabrycznie nowej myszki komputerowej pochodzącej z oferty producenta notebooka - ilość 4 szt. Część Nr 3 zamówienia Dostawa dysku twardego 146 GB 10K SAS - ilość: 2 szt. Część Nr 4 zamówienia Dostawa UPSa - ilość: 2 szt. Część Nr 5 zamówienia Zamówienie dla Części II i Części V jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dostawa pakietu oprogramowania biurowego - ilość 4 szt. Część Nr 6 zamówienia Dostawa serwerowego systemu operacyjnego - Ilość: 4 licencje Część Nr 7 zamówienia Dostawa licencji dostępowych - ilość: 100 szt. Część Nr 8 zamówienia Dostawa aktualizacji licencji ESET Endpoint Antivirus do wersji ESET Endpoint Antivirus Suite - ilość: 20 szt. Część Nr 9 zamówienia Dostawa Unitrends Virtual Backup for Citrix XenServer ENT Gold per 1 socket - licencja wieczysta z rocznym wsparciem producenta - lub równoważny - ilość: 8 szt. (licencja na 8 procesorów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.uks.poznan.pl www.poznan.kskarbowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach