Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grodźcu

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Świętojańska 20 D
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2430280 , fax. 63 2430280
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Świętojańska 20 D 20 D
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2430280, fax. 63 2430280
  REGON: 31106078300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grodźcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ustawienie krawężników betonowych 2. Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni 3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni 4. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni geosiatką antyspękaniową 5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 6. Wykonanie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej 7. Wykonanie zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej 8. Wykonanie odcinka kolektora kan. deszczowej 9. Wykonanie studzienek ściekowych oraz przykanalików
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100). 2.Wadium można wnosić w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). 3.Wadium w pieniądzu wykonawca wnosi na rachunek Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w Banku Pocztowym S.A. Nr 26 1320 1016 2790 0004 2000 0006

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach