Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych , przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2020/2021

Wójt Gminy Strzałkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 275 06 19 , fax. 0-63 275 02 62
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Strzałkowo
  Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
  62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 275 06 19, fax. 0-63 275 02 62
  REGON: 54131600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strzalkowo.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych , przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych związanych z organizacją przewozów uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2020/2021. Dowozy uczniów odbywać się będą autobusami(6szt.) oraz busem(1szt.) zgodnie z wykazem tras oraz liczbą uczniów stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Autobusy oraz bus powinny być wyposażone standardowo, sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu według obowiązujących obecnie przepisów o przewozach pasażerskich oraz prawidłowo oznakowane. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dowóz i odwóz dzieci i młodzieży z poszczególnych miejscowości na zajęcia lekcyjne. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Dokładna liczba osób, trasy oraz godziny przewozu i odwozu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu autobusów (zał. nr 1 do SIWZ). Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów i busa z bazy i na bazę Wykonawcy. Pojazdy powinny być przystosowane do przewozu osób (dzieci) – siedzenia. tapicerowane, a nie plastikowe lub drewniane, wnętrze pojazdu czyste. Wszystkie przewożone osoby winny mieć zapewnione miejsca siedzące. Kierowcy autobusów winni być przypisani do określonej trasy przewozu i cechujący się życzliwością, kulturalnością i sympatycznością. Autobusy winny zabierać i wysadzać uczniów w punktach wyznaczonych przez Zleceniodawcę. Trasy przewozu nie powinny być łączone z przewozami regularnej komunikacji samochodowej. Przewozy winny odbywać się tzw. kursem zamkniętym przeznaczonym tylko dla uprawnionych uczniów. Opieka wychowawcza nad dziećmi przewożonymi transportem Przewoźnika sprawowana będzie przez Zleceniodawcę, który poprzez dyrektorów szkół taką opiekę zorganizuje. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu, niezależnie od przeglądów dokonywanych na postawie przepisów o ruchu drogowym na koszt wykonawcy w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania usług. Podział na części: 1. Trasa przewozu nr 1 2. Trasa przewozu nr 2 3. Trasa przewozu nr 3 4. Trasa przewozu nr 4 5. Trasa przewozu nr 5 6. Trasa przewozu nr 6 7. Trasa przewozu nr 7 Trasa nr 1: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie (lokalizacja: Al. Prymasa Wyszyńskiego i ul. Ostrowska) z miejscowości: Janowo, Rudy, Janowo Cegielnia, Janowo Olędry, Skape, Ostrowo Kościelne, Radłowo - 40 uczniów. Dowóz na godz. 7.45 w Strzałkowie, odwozy ze Strzałkowa ok. godz. 12.55 i 14.50. Całkowita dzienna długość trasy 87km. Trasa nr 2: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie (lokalizacja: Al. Prymasa Wyszyńskiego i ul. Ostrowska) z miejscowości: Kornaty Kolonia II, Kornaty, Kornaty Kolonia I, Kornaty Huby, Podkornaty, Katarzynowo, Sierakowo -77 uczniów. Dowóz ze Strzałkowa na godz. 7.45, natomiast odwozy ze Strzałkowa ok. godz. 12.55 i 14.50. Całkowita dzienna długość trasy przewozu 75 km Trasa nr 3: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce z miejscowości: Kokczyn I, Kokczyn II, Brudzewo, Brudzewo Huby, Chwałkowice Huby, Chwałkowice, Gonice II, Szemborowo, Szemborowo Parcele, Staw I, Wólka, Góry –86 uczniów . Dowóz (dwie trasy dowozu) dzieci najpóźniej na godz. 8.20 w Wólce. Odwozy z Wólki ok. 13.05 i 15.00. Całkowita dzienna długość trasy przewozu 113km Trasa nr 4: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie (lokalizacja: Al. Prymasa Wyszyńskiego i ul. Ostrowska) z miejscowości: Niezgoda, Ciosna, Babin Olędry, Babin, Słomczyce, Słomczyce Parcele, Łężec –60 uczniów. Dowóz na godz. 7.45 w Strzałkowie, odwozy ze Strzałkowa ok. godz. 12.55 i 14.50. Całkowita dzienna długość trasy 90 km. Trasa nr 5: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce z miejscowości: Krępkowo, Graboszewo, Graboszewo Wiadukt, Kościanki, Młodziejewice,m Uścięcin, Unia, Staw II –86 uczniów. Dowóz (dwie trasy dowozu) dzieci najpóźniej na godz. na godz. 8.20 w Wólce. Odwozy z Wólki o o godz. 13.05 i 15.05. Całkowita dzienna długość trasy przewozu 129 km. Trasa nr 6: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie (lokalizacja: Al. Prymasa Wyszyńskiego i ul. Ostrowska) z miejscowości: Paruszewo, Skarboszewo, Chwalibogowo, Bielawy, Paruszewek, Graboszewo Huby –67 uczniów. Dowóz (dwie trasy dowozu) na godz. 7.45 w Strzałkowie. Odwozy ze Strzałkowa ok. godz. 12.55 i 14.50. Całkowita dzienna długość trasy przewozu 95 km. Trasa nr 7: Dowóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy na godz. 7.50.Dzieci wsiadają z miejscowości Wólka i Strzałkowo. Odwóz ze Słupcy o godz. 14.00. Ilość uczniów – 10. Dzienna długość trasy – 40 km Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu z bazy i do bazy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: .Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: - część 1 – 1000,00zł - cześć 2 – 1000,00zł - część 3 – 1200,00zł - część 4 – 1500,00zł - część 5 - 1500,00zł - część 6 – 1200,00zł - część 7 – 600,00zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. 2020, poz. 299 wraz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie konto nr 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 z dopiskiem; „Wadium na świadczenie usług przewozowych związanych z organizacją przewozów uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2020/2021 + (wpisać odpowiednio część lub części, które Wykonawca zamierza realizować). 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w osobnej kopercie dołączonej do oferty. W przypadku, gdy „oryginał” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie (licencje) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz.2140 j.t.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach