Przetargi.pl
„Świadczenie usług projektowych i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD”

GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 42-610 Miasteczko Śląskie, Rynek 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
  Rynek 8
  42-610 Miasteczko Śląskie, woj. śląskie
  REGON: 276258799
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług projektowych i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe oraz roboty budowlane, mające za przedmiot budowę ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla projektu pn.: „Budowa ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD”, opracowanym przez Collect Consulting S.A., stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.I. Przedmiotem zamówienia jest:1. świadczenie usług projektowych polegających na:a) sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kierując się Programem Funkcjonalno-Użytkowym, którego rozwiązania zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i otrzymanych warunków technicznych, a także opracowaniu wniosku o pozwolenie na budowę, b) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, c) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji drogowej w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;2. wykonanie robót budowlanych - zakres robót należy wykonać w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, po jej uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla projektu pn. „Budowa ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD”.II. W ramach zamówienia należy także:1. w czasie projektowania raportować Zamawiającemu w okresach miesięcznych o postępach prac projektowych, do 3. dnia każdego miesiąca kalendarzowego według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego;2. przekazać Zamawiającemu egzemplarz kompletnej i zatwierdzonej przez Starostę Tarnogórskiego dokumentacji projektowej i ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę;3. wykonać dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych), sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, w 2. egzemplarzach;4. wznowić znaki geodezyjne w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót;5. wykonać dokumentację powykonawczą w 2. egzemplarzach;6. po zakończeniu inwestycji uporządkować plac budowy i tereny przyległe wykorzystywane dla potrzeb budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach