Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie.

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. M.C. Skłodowskiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 173 009
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
  ul. M.C. Skłodowskiej 23
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 173 009
  REGON: 53242100800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot Leczniczy S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy kompleksowych usług pralniczych obejmujących pranie (w tym dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, składanie) oraz bieżącą reperację (szycie, cerowanie, doszywanie tasiemek itp.) na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku mieszczącego się przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołczynie mieszczącego się przy ul. Kościuszki 2. n/w asortymentu w szczególności : a) bielizna pościelowa: prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady bawełniane b) odzież ochronna lekarska i pielęgniarska c) asortyment pozostały: koce, ręczniki, ścierki, obrusy, serwetki, kołdry, poduszki, podkłady gumowe, piżamy, szlafroki, pokrowce, narzuty, mopy, d) materace zwykłe i przeciwodleżynowe Ilość prania w kilogramach na 12 miesięcy ok. 28.800 kg oraz około 5 szt. materacy CPV - 98310000 – 9 – Usługi prania i czyszczenia na sucho; 98315000 – 4 – Usługi prasowania; 60100000 – 9 – Usługi w zakresie transportu drogowego. 2. Wymagania jakościowe: 1.transport ,dostawa czystej bielizny i odbiór brudnej bielizny szpitalnej i innych asortymentów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, oraz przepisami BHP. 2.Odbiór bielizny szpitalnej i innych asortymentów wymienionych w pkt 1a-d oraz ich dostawa, odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 11:00 w systemie wahadłowym bez pustych kursów z / do : Szpitala Powiatowego w Kluczborku ul. M.C. Skłodowskiej 23 oraz Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wołczynie ul. Kościuszki 2 (po jednym kursie z / do każdego z tych punktów odbioru). czas wykonania tj: odbioru ze Szpitala, dojazdu do pralni, rozładunku, sortowania, prania, suszenia, prasowania/maglowania, składania, pakowania, załadunku, dojazdu do Szpitala, czas rozładunku, innych niezbędnych w cyklu pralniczym procesów; suma czasu wykonania wszystkich w/w czynności nie może przekroczyć 24 godzin 3 Wykonawca powinien .dysponować odpowiednimi pomieszczeniami do prowadzenia zakładu pralniczego, które spełnia wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakłady opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31 poz. 158 z zm.). 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ilość sztuk i asortyment odebranego prania. Odbieranie czystego prania będzie się odbywało na tej samej zasadzie, co jego zdawanie. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe w związku z wykonaną usługa od momentu odebrania prania brudnego do chwili przekazania prania czystego i jego odbioru przez Zamawiającego. 6. Potwierdzenie wagi czystego prania odbywać się będzie na podstawie weryfikacji wagi określonej przez Wykonawcę u Zamawiającego poprzez ważenie wypranego prania w obecności dwóch stron w miejscu jego odbioru wskazanym przez Zamawiającego. 7. Odbiorca jest upoważniony do sprawdzenia partii dostarczonego prania i w razie stwierdzenia zastrzeżeń do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji, która zostanie przez Wykonawcę zamówienia niezwłocznie rozpatrzona i wykonana zgodnie z uzasadnionym życzeniem Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania reklamacji usługi bez dodatkowych kosztów (bezpłatnie), 9. Wykonawca zobowiązany jest również do: 9.1. zabezpieczenia czystej bielizny poprzez pakowanie do zamykanych worków foliowych, a na czas transportu w dodatkowy worek ( opakowanie czystej bielizny musi umożliwić odbiór rodzajowo – asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania) 9.2. znakowanie worków z czystą bielizną asortymentowo i wagowo 9.3. transportowanie odzieży ochronnej na wieszakach oraz znakowanie worków z odzieżą ochronną zgodnie z oznaczeniem komórek organizacyjnych 9.4. zapewnienie dokumentacji zdawczo – odbiorczej brudnej i czystej bielizny 9.5. wykonywanie usługi w zakładzie posiadającym barierę higieniczną 9.6. transportowanie bielizny samochodem spełniającym wymogi higieniczne posiadającym wydzieloną cześć na pranie brudne oraz wydzieloną cześć na pranie czyste 9.7. zagwarantowanie ze preparaty używane w pralni, a sklasyfikowane jako wyroby medyczne posiadają Certyfikat CE ( w tym dla noworodków i dzieci) lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 .04. 2004r. o wyrobach medycznych, natomiast w przypadku preparatów sklasyfikowanych jako produkt biobójczy pozwolenie na obrót produktem biobójczym. 9.8 zagwarantowania, że pralnia w której wykonywane będą usługi posiada zezwolenie właściwego organu Sanitarno – Epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej oraz bielizny zakażonej 9.9. wykonywania na własny koszt okresowych badań na czystość mikrobiologiczną komory dezynfekcyjnej i czystej bielizny ( nie rzadziej niż 4 razy w roku) i przedłożenia uzyskanych wyników Zamawiającemu. 9.10 nie mieszania bielizny szpitalnej brudnej Zamawiającego z bielizną innych szpitali.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - Aktualną pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonywania usługi prania o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym utrzymywaniu zakładu w należytym stanie higieniczno - sanitarnym w sposób zapobiegający zakażeniom i chorobom zakaźnym, Jeżeli informacje, wymagane z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z protokołu kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcję Sanitarną, zamiast opinii Wykonawca może załączyć protokół kontroli albo inny dokument, jeżeli stwierdza on aktualny stan faktyczny. Nie złożenie wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 i 4 Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach