Przetargi.pl
Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddział 268 - II tura

PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 47-246 Kotlarnia, Stara Kuźnia, ul. Brzozowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4832222, 4063074
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
  Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 48
  47-246 Kotlarnia, woj. opolskie
  tel. 077 4832222, 4063074
  REGON: 53055853600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddział 268 - II tura
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszelkich prac budowlanych pozwalających na wykonanie budowy zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na rowie melioracji szczegółowych oraz budowę placu manewrowego będącego elementem obsługi w ramach utrzymania i korzystania w przypadku pożaru. Rolą i zadaniem śródleśnego zbiornika jest: - piętrzenie wody i przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemie leśnym, - poprawa uwilgotnienia przyległych siedlisk, - stabilizacja – wyrównywaniu poziomu wód gruntowych na terenach przyległych, - przywracanie wartościowych zbiorowisk roślinności hydrofilnej, - zapobieganie nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych, - przeciwdziałanie zbyt szybkiemu spływowi wód powierzchniowych, które były przyczyną erozji gruntów terenu przyległego do zbiornika i koryta rowu, - zapobieganie degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej, - odbudowa siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym m. in. do rozwoju fitobentosu i fitoplanktonu, - zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub brak wody tj. owady (ważki), mięczaki, płazy (traszka, żaby), gady (zaskroniec), ptaki wodno-błotne, ssaki dla których zbiornik wodny jest nie tylko środowiskiem życia ale również wodopojem, - pobieranie wody w celach gaśniczych w przypadkach klęsk żywiołowych lub zagrożenia pożarowego. Inwestycja będzie realizowana na terenie województwa opolskiego, w gminie Bierawa, na gruntach Nadleśnictwa Kędzierzyn w miejscowości Kotlarnia, oddział 268. Zbiornik zlokalizowany będzie na rowie leśnym, który stanowi dopływ rzeki Bierawki, w dorzeczu rzeki Odry. Zbiornik będzie zlokalizowany na rowie melioracji szczegółowych charakteryzujących się okresowym prowadzeniem wody w trakcie zwiększonych opadów deszczu lub topnienia pokrywy śnieżnej. W okresach suszy - okresach bezdeszczowych koryto rowu jest suche. Jego stan na dopływie do istniejącego przepustu jest dobry, brak zatorów, przekrój hydrauliczny właściwy. Przepust w drodze śródleśnej drożny – stan dobry. Koryto rowu poniżej przepustu zdegradowane, dno uszkodzone – forma wyrwy, która przy dalszym użytkowaniu może doprowadzić do uszkodzenia przepustu. Droga śródleśna zlokalizowana na przepuście i w obrębie zbiornika częściowo utwardzona – przejezdna. Teren porośnięty jest roślinnością charakterystyczną dla terenów leśnych. Inwestycja nie spowoduje zmiany w sposobie wykorzystania terenu ani wyłączania z użytkowania żadnej powierzchni biologicznie czynnej. Zgodnie z zapisami ustawy o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późniejszymi zmianami) nie zajdzie żadna zmiana sposobu użytkowania terenu w związku z faktem iż lasem w rozumieniu ustawy jest grunt związany z gospodarką leśną. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzania lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu, z uwzględnieniem w szczególności ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych. W ramach zadania przyjęto wykonanie: - odcinkowej odbudowy koryta rowu na długości 25 mb zaczynając palisadą asekuracyjną z pali 10-12 cm długości 1,2 m w dnie i w skarpach. Jako ubezpieczenie koryta odbudowanego rowu przyjęto zabudowę w dnie koryta typu Bieruń, układanego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 10 cm, oddzielonej od podłoża gruntowego geowłókniną. Podstawa skarpy prawej i lewej po wyprofilowaniu z nachyleniem 1:1,5 ubezpieczona zostanie narzutem kamiennym ożywionym licowanym z wypełnieniem spoin ziemią urodzajną wraz z obsiewem traw szlachetnych pasem szerokości 1,0 m. Powyżej skarpy zostaną wyprofilowane z dowiązaniem do terenu istniejącego i po zahumusowaniu obsiane mieszanką traw szlachetnych, - przebudowy istniejącego przepustu pod drogą śródleśną. Z uwagi na niewłaściwe parametry techniczne przepust zostanie rozebrany, a w jego miejsce wykonany zostanie rurociąg o długości 23,35 mb i średnicy 800 mm z rury HDPE spiralnie karbowanej. Rurociąg odprowadzał będzie również wody z koryta rowu po uzupełnieniu do rzędnej maksymalnej piętrzenia projektowanego zbiornika przeciwpożarowego, - naprawy istniejącej drogi leśnej, zostanie ona ukształtowana z odpowiednim spadkiem i dowiązana do projektowanego placu manewrowego utwardzonego za pomocą klińca przy grubości warstwy dolnej po uwałowaniu 30 cm oraz warstwy górnej z klińca po uwałowaniu grubości 10 cm. Plac manewrowy o powierzchni 475 m2 umożliwi podjazd samochodów pożarniczych w celu ujęcia wody ze zbiornika oraz swobodne ich zawracanie, - budowy zbiornika przeciwpożarowego o wymiarach w dnie 18 x 6 m, z płyt drogowych pełnych i nachyleniu skarp 1:n=1:2. Przyjęte parametry techniczne pozwalają na zmagazynowanie 361,6 m3 wody, która wystarczy na realne zatankowanie 120 samochodów Straży Pożarnej. Rzędna zwierciadła wody przyjęta została na poziomie 198,00 m n.p.m., a rzędna dna zbiornika 196,30 m n.p.m. Płyty drogowe układane będą na warstwie piasku gliniastego grubości 10 cm po zagęszczeniu pod którą zabudowana zostanie geowłóknina o gramaturze min. 500 g/m2. Pod geowłókniną zostanie zabudowana geomembrana z HDPE grubości 1,5 mm dwustronnie teksturowana, zgrzewana za pomocą odpowiednich atestowanych urządzeń wykonujących zgrzewy dwutorowe umożliwiające przeprowadzenie prób szczelności zgrzewów. Od dołu na przygotowanym podłożu z piasku gliniastego warstwą grubości 20 cm po zagęszczeniu zostanie również ułożona warstwa geowłókniny o gramaturze min. 500 g/m2. Dla umożliwienia odprowadzenia wód płynących korytem rowu po wypełnieniu zbiornika do rzędnej projektowanej woda odprowadzana będzie bezobsługowym przelewem w ścianach, którego okno przelewowe o wymiarze 2,00 x 0,20 m na rzędnej 198,00 m n.p.m. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek napływu znacznych ilości wody lub zatkania okna głównego w ścianach bocznych przyjęto wykonanie dwóch otworów o wymiarze 0,90 x 0,20 m na rzędnej 198,10 m n.p.m. Korona grobli zbiornika przyjęta zostanie na rzędnej min. 199,00 m n.p.m. umożliwiając chwilowe podpiętrzenie wody przy silnym napływie oraz opóźnienie jej odpływu do odcinka dolnego. Dla ochrony zaprojektowanego zbiornika przed niekorzystnym oddziaływaniem wód gruntowych – w przypadku wysokiego położenia zwierciadła wody gruntowej w terenie przyległym zaprojektowano wykonanie drenaży opaskowych z rur drenarskich PCV o średnicy 100 mm ułożonych w otoczce z kamienia filtracyjnego oddzielonej od gruntu rodzimego geowłókniną. Spadek drenażu przyjęto 1%. Z drenażu woda odprowadzana będzie do studzienek drenażowych – kontrolnych z PCV o średnicy 425 mm umożliwiających kontrolę pracy drenaży oraz w razie ich zatkania wykonanie płukania. Ze studzienek woda za pomocą rurociągów z rur PCV średnicy 160 mm odprowadzona zostanie do dolnego odcinka rowu. Wyloty rur z ciągu po prawej i lewej stronie wyprowadzone będą w przyczółku wylotowym na rzędnej takiej jak wylot przepustu. Spadek rurociągów przyjęto 0,5 %, - budowy piaskownika – powyżej wlotu do zbiornika dla ochrony go przed zamulaniem zaprojektowano wykonanie piaskownika z płyt drogowych o wymiarze 6,00 x 3,00 m w dnie. Piaskownik od wody górnej i dolnej zamknięty zostanie gurtami betonowymi w dnie i w skarpach. Powyżej piaskownika odcinek rowu zostanie ubezpieczony analogicznie jak odcinek dolny. Od wody górnej wykonana zostanie również palisada w dnie i w skarpach. Łączna długość rowu przewidziana do realizacji w ramach niniejszego zadania wynosi 84,99 m. e) Podstawowe parametry zbiornika: - rzędna maksymalnego napełnienia - 198,00 m n.p.m., - powierzchnia przy napełnieniu maksymalnym - 396,00 m2, - pojemność przy napełnieniu maksymalnym - 362,00 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: BGŻ BNP PARIBAS, Nr rachunku: 38 1600 1462 1027 6150 4000 0001 z dopiskiem: Wadium przetargowe -”Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w Leśnictwie Kotlarnia, oddział 268” - II tura 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Sekretarz Biura pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca , który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia - kwotę gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 do 15 przed upływem terminu składania ofert. Nie ma obowiązku załączać oryginału dokumentu wadium do oferty. Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 8. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach