Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie.

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 46200 Kluczbork, ul. M.C. Skłodowskiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 173 009
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
  ul. M.C. Skłodowskiej 23
  46200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 173 009
  REGON: 53242100800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot Leczniczy S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres jednego roku od daty podpisania umowy kompleksowych usług pralniczych obejmujących pranie (w tym dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, składanie) oraz bieżącą reperację (szycie, cerowanie, doszywanie tasiemek itp.) na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku mieszczącego się przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołczynie mieszczącego się przy ul. Kościuszki1. n/w asortymentu w szczególności : a) bielizna pościelowa: prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady bawełniane b) odzież ochronna lekarska i pielęgniarska c) asortyment pozostały: koce, ręczniki, ścierki, obrusy, serwetki, kołdry, poduszki, podkłady gumowe, piżamy, szlafroki, pokrowce, narzuty, mopy, d) materace zwykłe i przeciwodleżynowe Roczna ilość prania w kilogramach ok. 40.000 kg oraz około 10 szt. materacy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada: 1 Pozytywną opinię właściwego organu, dotyczącą środka transportu do przewozu bielizny szpitalnej. 2. aktualne zezwolenie /decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które/a mówi o tym, że firma spełnia wymagania higieniczno – sanitarne na świadczenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej 3. wykaz środków / preparatów, które będą stosowane w trakcie realizacji zamówienia wraz z opisem przeznaczenia i właściwościami. Należy dołączyć karty charakterystyki wszystkich wymienionych w wykazie środków i preparatów. 4. Oświadczenie, że oferent wykona na własny koszt okresowe badania na czystość mikrobiologiczną komory dezynfekcyjnej i czystej bielizny ( nie rzadziej niż 4 razy w roku) i przedłoży uzyskane wyniki Zamawiającemu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach