Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 – 2019

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 – 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tablice rejestracyjne w ilości: a) samochodowe zwyczajne w kompletach - jednorzędowe 8 200 kpl. (16 400 szt.) - dwurzędowe 90 kpl. (180 szt.) b) samochodowe zwyczajne do przyczep w sztukach - jednorzędowe 700 szt. - dwurzędowe 140 szt. c) motocyklowe zwyczajne w sztukach - dwurzędowe 1000 szt. d) motorowerowe zwyczajne w sztukach - dwurzędowe 1000 szt. e) samochodowe indywidualne w kompletach 20 kpl (40 szt.) f) motocyklowe indywidualne w sztukach 30 szt. g) samochodowe zabytkowe w kompletach 30 kpl (60 szt.) h) motocyklowe zabytkowe w sztukach 20 szt. i) samochodowe tymczasowe – 47 kpl (94 szt.) j) motocyklowe tymczasowe – 10 szt. k) motorowerowe tymczasowe – 10 szt. Ramki do tablic rejestracyjnych w ilości: a) ramki do tablic samochodowych zwyczajnych jednorzędowych - 16 400 szt. b) ramki do tablic samochodowych zwyczajnych do przyczep jednorzędowych – 700 szt. c) ramki do tablic motocyklowych zwyczajnych dwurzędowych – 1000 szt. d) ramki do tablic samochodowych indywidualnych – 40 szt. e) ramki do tablic samochodowych zabytkowych – 60 szt. f) ramki do tablic samochodowych tymczasowych – 94 szt. Dostawa tablic: Producent dostarczy tablice rejestracyjne trwale opakowane i odpowiednio opisane – max po 50 szt. do siedziby: Wydziału Komunikacji i Transportu własnym środkiem transportu na własny koszt i własne ryzyko, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Starostwo za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną). Wymogi jakie powinien spełniać Wykonawca tablic rejestracyjnych: 1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać zaświadczenie Marszałka Województwa, właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm). 2) Zaoferuje dostawę tablic rejestracyjnych spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012r. poz. 585). Warunki umowy: 1) odbierze ze Starostwa, własnym transportem i na własny koszt, tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrującemu wycofane z użytku i dokona ich utylizacji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego (faksem), 2) tablice jednostkowe (wtórniki, indywidualne, zabytkowe) wykona i dostarczy na pisemne zlecenie (faks, poczta elektroniczna) Zamawiającego w terminie do 3 dni, 3) udzieli gwarancji na jakość tablic, 4) minimalna wielkość jednorazowego zamówienia tablic z wyłączeniem tablic zabytkowych, indywidualnych, tymczasowych oraz wtórników – wynosić będzie 50 szt., 5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia, a przedmiotem dostawy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany tablic na własny koszt – nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji (faks, poczta elektroniczna), 6) w przypadku zmiany przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, w trakcie trwania umowy na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych, producent tablic rejestracyjnych zobowiązuje się do dostosowania techniki i technologii produkcji tablic do zmienionych przepisów prawa (uzyskanie odpowiedniego certyfikatu) z zachowaniem obowiązującej ceny jednostkowej określonej w umowie. Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na jakość tablic, na opisanych poniżej warunkach. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość tablic dot. przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji na jakość tablic 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36 miesięcy okres gwarancji na jakość tablic oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 2. Bieg okresu gwarancji na jakość tablic rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru tablic. 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości: 2.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.12.2017 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr konta 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa Nr OR.272.32.2017.AG1. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać zaświadczenie Marszałka Województwa, właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ; c) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); d) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach