Przetargi.pl
Dostawa materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 062 566 , fax. 774 062 567
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 24 Kwietnia 5
  47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 062 566, fax. 774 062 567
  REGON: 31466100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-szpital.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety: pakiet nr 1 – Dostawa wskaźników biologicznych i chemicznych do kontroli procesów sterylizacji parowej i formaldehydowej - wg załącznika nr 2/1 do SIWZ, pakiet nr 2 – Dostawa akcesoriów do zabezpieczania pakietów, ochrona narzędzi ostrych – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ, pakiet nr 3 – Dostawa szczotek do czyszczenia narzędzi – wg załącznika nr 2/3 do SIWZ, pakiet nr 4 – Dostawa testów i wskaźników do kontroli – wg załącznika nr 2/4 do SIWZ, pakiet nr 5 – Dostawa pojemników transportowych – wg załącznika nr 2/5 do SIWZ, pakiet nr 6 – Dostawa jednorazowych opakowań sterylizacyjnych – wg załącznika nr 2/6 do SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności CE. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających: - oznakowanie i instrukcje używania w języku polskim, lub muszą być wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli/rozpoznawalnych kodów, - wskazanie producenta co do właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, - oznaczenie CE i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty: a) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) Wypełnione odpowiednie Formularze cenowe (załączniki nr 2/1 – 2/6 do SIWZ), c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisywania oferty ciąży na Wykonawcy, d) Pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w toku postępowania w tym do złożenia oferty albo do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w oryginale. W przypadku ofert wspólnych niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach