Przetargi.pl
świadczenie usług poligraficznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług poligraficznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Przedmiotem zamówienia są wymienione poniżej usługi poligraficzne w zakresie drukowania i dostawy druków, które Zamawiający według swoich potrzeb będzie sukcesywnie w ramach zamówień jednostkowych zlecał Wykonawcy do realizacji. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części: Część I – drukowanie i oprawa broszur zszywanych (format A4, A5, B5, C6, 210 mm × 210 mm, 105 mm × 210 mm, 250 mm × 250 mm), broszur klejonych (format A4, A5, 210 mm × 210 mm, 210 mm × 280 mm, 250 mm × 250 mm), gazety uczelnianej Pismo PG (format A4); Część II – drukowanie posterów – wydruków wielkoformatowych (format A0, A1, A2, A3, B0, B1, 115 cm × 85 cm, 411 cm × 588 cm, 411 cm × 588 cm, 200 cm × 15 cm, 0,2 m × 1,8 m; druków na folii samoprzylepnej (format 32 cm × 74 cm, 77 cm × 84 cm, 47 cm × 32 cm, 92 cm × 92 cm, 72 cm × 94 cm); banerów reklamowych Część III – drukowanie folderów, papieru firmowego, ulotek, zaproszeń, wizytówek, kopert kalendarzy, kart pocztowych, etc., teczek firmowych, toreb papierowych, opraw introligatorskich, wydruków próbnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale III SIWZ, formularzach rzeczowo-cenowych oraz wzorach umów. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia liczby zamówień w trakcie trwania umowy Zamawiający, w ramach części I i III postępowania skorzysta z prawa opcji w pozycjach wyszczególnionych w formularzu rzeczowo-cenowym dla tych części. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego. Zgodnie z art. 29 ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: drukowanie materiałów poligraficznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: części I postępowania: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100). części II postępowania: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). części III postępowania: 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100). przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (oświadczenie Wykonawca sporządza samodzielnie). W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą. 3. Wraz z ofertą Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach