Przetargi.pl
Usługi druku, dystrybucji oraz promocja Albumu 40- lecie Solidarności

Instytut Dziedzictwa Solidarności ogłasza przetarg

 • Adres: 80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 888804327
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Dziedzictwa Solidarności
  Wały Piastowskie 24
  80-855 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 888804327
  REGON: 384288259
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ids1980.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi druku, dystrybucji oraz promocja Albumu 40- lecie Solidarności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 – druk i dystrybucja publikacji „Album 40-lecie Solidarności” Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje: przygotowanie do druku wydrukowanie, dostarczenie do siedziby Zamawiającego (ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk) 10 000 sztuk albumów oraz dystrybucję 10 000 sztuk albumów do wybranych przez Zamawiającego miejsc. Część 2 – przeprowadzenie kampanii promocyjnej książki - Album 40 lecie Solidarności Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych zachęcającej do zapoznania się z cyfrową wersją albumu wydanego z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność”. W ramach kampanii Wykonawca opracuje graficznie banery internetowe i komunikaty reklamowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 stanowi zał. 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 2 stanowi zał. 1b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty na część 1 zamówienia, w kwocie 5 000, 00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 34 1130 1121 0006 5647 9720 0002 tytułem „wpłata wadium – część 1 – przetarg nr PN/14/2020”
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, składający ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach