Przetargi.pl
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI DRUKU PUBLIKACJI WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI W ROKU 2020

Instytut Dziedzictwa Solidarności ogłasza przetarg

 • Adres: 80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 888804327
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Dziedzictwa Solidarności
  Wały Piastowskie 24
  80-855 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 888804327
  REGON: 384288259
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ids1980.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI DRUKU PUBLIKACJI WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI W ROKU 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje w części 1 - przygotowanie do druku, druk i dostawę publikacji Kalendarium Solidarności w nakładzie 3000 szt - wersja polskojęzyczna, 3000 szt. wersja anglojęzyczna. W części 2 zamówienie obejmuje przygotowanie do druku, druk i dostawę publikacji Alfabet Solidarności w nakładzie 3000 szt - wersja polskojęzyczna, 3000 szt. wersja anglojęzyczna. W części 3 zamówienie obejmuje sukcesywną realizację usług poligraficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 stanowi zał. 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 2 stanowi zał. 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 3 stanowi zał. 1c do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo do podpisywania oferty wraz z załącznikami przez osoby nie ujawnione w odpisie z właściwego rejestru Wykonawcy – o ile zachodzi taki przypadek. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub ma być potwierdzone notarialnie. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, składający ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach