Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulic Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulic Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulic Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie. 2. Stan istniejący: 1) Drogi obejmują działki nr: 462/2 (działka gminna), 461 (działka gminna), 463/3 (działka gminna), 284 (działka gminna), 285 (działka gminna), 911 (działka gminna), 915 (działka gminna), 448 (działka gminna), 914 (działka gminna), 290 (działka gminna), 289 (działka gminna), 303/8 (działka prywatna), 304/2 (działka gminna), 304/1 (działka gminna). 2) Nawierzchnia dróg utwardzona płytami YOMB. 3) Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa. 4) Teren projektowanej inwestycji częściowo objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_369_XXXII.pdf 3. Założenia do projektowania: 1) Zakres: od skrzyżowania z ul. Gdyńską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (łącznie ze skrzyżowaniami) – zgodnie z załącznikiem graficznym. 2) Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokości 5,5 mb (dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 mb każdy). 3) Jednostronny chodnik o szerokości 2,0 mb z kostki betonowej (lub ciąg pieszo – rowerowy) oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami Wykonawca zaproponuje nasadzenia na etapie koncepcji). 4) Długość projektowanych ulic ok. 600 mb. 5) Ulicę należy zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”. 6) Skrzyżowania ulic zaprojektować jako skrzyżowania wyniesione. 7) Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywać strefę zamieszkania. 8) Zaprojektować wjazd do każdej działki (także niezabudowanej) z kostki betonowej koloru grafitowego. 9) Każde z wyznaczonych przejść dla pieszych zaprojektować jako wyniesione. Zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci płytek z guzkami. 10) Zaprojektować normatywne oświetlenie drogowe dla klasy drogowej typu „L” z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych (wraz z modernizacją oświetlenia istniejącego) oraz dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych. 11) Zaprojektować organizację ruchu na czas budowy. 12) Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej. 13) Zaprojektować nowy kanał technologiczny. 14) Zaprojektować miejsca parkingowe wzdłuż ulic – maksymalna ilość miejsc postojowych w granicach pasa drogowego (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych). 15) Zaprojektować małą architekturę, m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. 16) Zaprojektować cztery progi zwalniające z kostki betonowej (jeden próg na ul. Majkowskiego, jeden próg na ul. Sychty i dwa progi na ul. Derdowskiego) wraz ze słupkami uniemożliwiającymi omijanie progów (jeżeli konieczne będzie montowanie takich słupków). 17) Należy skablować istniejące sieci napowietrzne elektroenergetyczne. 4. Dokumentacja projektowa: 1) Projekt koncepcyjny - zawierający co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubość warstw nawierzchni i podbudowy, sposób odwodnienia, rozwiązania dotyczące przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstępny wykaz nieruchomości planowanych do przejęcia przez Zamawiającego. W projekcie koncepcyjnym należy zaproponować podział na etapy realizacyjne. 2) Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów objętych projektowaniem. 3) Projekt budowlany - opracowany we wszystkich niezbędnych branżach i w stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy dróg i wjazdów, odwodnienia, oświetlenia drogowego, usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu, projekty i inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu. 4) Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego - uszczegółowienie rozwiązań projektu budowlanego, w szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno – jakościowych. Projekt wykonawczy powinien także obejmować wszelkie obliczenia od których wyników zależne są przyjęte rozwiązania projektowe, założenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów wymagających uszczegółowienia. W projekcie wykonawczym należy zawrzeć rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu. 5) Mapa do celów projektowych. 6) Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną - ocena stanu istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prawidłowego wykonania projektu budowlanego. 7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 8) Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami. 9) Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 10) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, załącznikami oraz uzyska ww. decyzję. 11) Analiza skutków ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia. Wykonawca sporządzi wykaz nieruchomości, które w ramach realizacji zamówienia zostaną wywłaszczone na rzecz Gminy Żukowo wraz z podaniem powierzchni wywłaszczanych działek oraz opisem wszelkich nakładów na nieruchomościach podlegających wywłaszczeniu. 12) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 13) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo opcji). 14) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (prawo opcji). 5. Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiający planuje realizować w latach 2022-2026.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Postanowienia pkt 1 -2 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, to zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne (Załącznik nr 3 do SIWZ). 8. Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) oświadczenia wymienione w SIWZ; 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 3) zobowiązania (Załącznik nr 7 do SIWZ) innych podmiotów (o ile dotyczą). 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na na platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach