Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku zlokalizowanego przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 31-309 Gdynia, Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 621 02 70 , fax. 58 620 72 43
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  Warszawska 67 A
  31-309 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 621 02 70, fax. 58 620 72 43
  REGON: 360995521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku zlokalizowanego przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni na posesji nr 644, 602, 603, 611, 612, 610. Do zakresu prac należą przede wszystkim: - roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku, - zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP, - uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych, - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie występują przy realizacji przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych. Przed rozpoczęciem prac wykonawca winien jest przedłożyć zamawiającemu harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik nr 7 – Opis techniczny oraz Załącznik nr 8 - Przedmiar robót. Dokumentacja stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiot zamówienia i daje wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu umożliwiającą złożenie kompletnej oferty. 2. Warunki ogólne: 1) wykonawca winien: - przed rozpoczęciem rozbiórki odłączyć wszystkie instalacje i media. Miejsce odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych, - ogrodzić i oznakować teren w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych, - zapewnić prowadzenie robót budowlanych w sposób niezakłócający porządku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, - zorganizować prace wynikające z przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający korzystania z istniejącej infrastruktury i mediów, w tym wszelkich podjazdów, uliczek oraz obiektów handlowych, usługowych czy wszelkich instytucji i podmiotów funkcjonujących w sąsiedztwie lub pobliżu prowadzonych robót budowlanych, - zapewnić niezbędne pozwolenia i dopełni procedur w przypadku konieczności wjazdu lub pozostawienia pojazdów ciężarowych w strefach ruchu, - przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych wymagających wejścia w pas dróg publicznych wykonawca na własny koszt winien wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyskać wymagane prawem uzgodnienia przedmiotowego projektu, wystąpić o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z jego zajęciem, - prowadzić wszelkie prace z poszanowaniem istniejącej infrastruktury zielonej, tj. trawników, krzewów, drzew, kwiatów. W przypadku gdy w wyniku robót budowalnych zostanie uszkodzony element infrastruktury zielonej, wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia tego elementu, - zapewnić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca na swój koszt dokona utylizacji wszelkich wytworzonych odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 2) wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót, 3) wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 4) wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów z/na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają wykonawcę, 5) wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane materiały, 6) wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, 7) po zakończeniu robót, ale przed ich ostatecznym odbiorem przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót wraz z przyległym terenem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – tylko i wyłącznie przelew bankowy na rachunek zamawiającego w banku PKO BP na nr konta: 14 1440 1387 0000 0000 1764 0798 z dopiskiem: „Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku zlokalizowanego przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni” - ZBILK.IZ.KP.241.P.24.2018. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się aby do oferty dołączyć kopię dokonanego przelewu, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela (bank) oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni) zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) gwarancji bankowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie) zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 4) gwarancji ubezpieczeniowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Niezbędnym jest przedłożenie przez poręczyciela pisemnego oświadczenia wobec wierzyciela zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w oddzielnej kopercie w Sekretariacie siedziby zamawiającego przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca wraz z ofertą składa oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę określający w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach