Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na specjalistycznym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych przez okres 22 dni

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +486793510 , fax. +48566793682
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53-59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +486793510, fax. +48566793682
  REGON: 00031606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na specjalistycznym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych przez okres 22 dni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym specjalistycznym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach szpitalnych, administracyjnych i technicznych, współdziałaniu z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, wykonywaniu prac niższego personelu, wywozie odpadów szpitalnych z oddziałów, transporcie zwłok. 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. 3. Zakres i rodzaj podstawowych czynności w zakresie sprzątania, utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach określa Załącznik Nr 11 do SIWZ. 4. Zestawienie powierzchni pomieszczeń do sprzątania określa Załącznik Nr 12 do SIWZ. 5. Średnie miesięczne zużycie materiałów czystościowych związanych ze świadczeniem usługi określa Załącznik Nr 13 do SIWZ. 6. Szczegółowe wymagania dla środków higienicznych określa Załącznik Nr 14 do SIWZ. 7. Zakres czynności dekontaminacji w szpitalu określa Załącznik Nr 15 do SIWZ. 8. Wzór ogólnego formularza wykonanych czynności higienicznych określa Załącznik Nr 16a do SIWZ. Wzór formularza wykonanych czynności higienicznych w gabinetach zabiegowych określa Załącznik Nr 16b do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania worków przeznaczonych na odpady medyczne z nadrukami (naklejkami) określonymi w Załącznik Nr 17 do SIWZ. 10. Schematy organizacji pracy personelu sprzątającego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych określa Załącznik Nr 18 do SIWZ. 11. Schematy (zestawienie) pracy pracowników wykonujących czynności pomocowe w zakresie opieki nad pacjentem określa Załącznik Nr 19 do SIWZ. 12. Schematy (zestawienie) pracy pracowników wykonujących prace niższego personelu, transportu zwłok określa Załącznik Nr 20 do SIWZ. 13. Zestawienie minimalnych wymagań sprzętowych dla Wykonawcy w celu wykonywania przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 21 do SIWZ. 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wykonujących czynności fizyczne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, gdyż wykonywanie tych czynności zawiera wszystkie cechy właściwe dla stosunku pracy (m.in. konieczności wykonywania pracy pod kierownictwem i nadzorem przełożonych, świadczenia czynności w konkretnym czasie wskazanym przez pracodawcę), stosownie do regulacji zawartej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). Dopuszcza się, aby osoby zatrudnione były na część etatu. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób podczas realizacji zamówienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcję z tytułu niespełnienia tych wymagań – wg wzoru umowy (Załącznik Nr 6/1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Pozostałe zasady dotyczące wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3.2. ppkt. 1) SIWZ: 1) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.1. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 1.1. stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach