Przetargi.pl
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej Pałacu w Lubostroniu, Etap II

Pałac Lubostroń ogłasza przetarg

 • Adres: 89-210 Łabiszyn, Lubostroń
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 844 623 , fax. 523 844 623
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pałac Lubostroń
  Lubostroń 1
  89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 844 623, fax. 523 844 623
  REGON: 92547327000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.palac-lubostron.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej Pałacu w Lubostroniu, Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorsko-restauratorskie przy wybranej stolarce okiennej (na parterze i na I piętrze), w elewacji Pałacu w Lubostroniu, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/192, zgodnie z dokumentacją techniczną (w tym Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót) stanowiącą załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie stolarkę okienną – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, tj. przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo (również to, o którym mowa w pkt 16.6 SIWZ) – o ile dotyczy, 2. zobowiązanie podmiotu w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a UPZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3. kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach