Przetargi.pl
Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego w Nakle nad Notecią przy ul. Dworcowej 24, na działce o Nr 445/4, zgodnie z załączoną dokumentacją: projektem budowlanym, kosztorysami ofertowymi i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 304 51 71 , fax. 52 304 51 80
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.
  ul. Bolesława Krzywoustego
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 304 51 71, fax. 52 304 51 80
  REGON: 93161015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego w Nakle nad Notecią przy ul. Dworcowej 24, na działce o Nr 445/4, zgodnie z załączoną dokumentacją: projektem budowlanym, kosztorysami ofertowymi i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego w Nakle nad Notecią przy ul. Dworcowej 24 w Nakle nad Notecią, na działce o nr 445/4, zgodnie z załączoną dokumentacją: projektem budowlanym, kosztorysami ofertowymi i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Opis techniczny nieruchomości: Budynek murowany, 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 873,99 m2, kubatura budynku 5.605,0 m3. Budynek znajduje się w strefie ochrony „B” konserwatorskiej, obejmującej zabytkowy zespół zabudowy miejskiej. Planowany zakres remontów: • renowacja elewacji frontowej i wschodniej, z uzupełnieniem detali architektonicznych, zgodnie z załączoną opinią WUOZ oraz mapą, • docieplenie elewacji od strony podwórza (bez oficyny wolnostojącej, bez elewacji na granicy z działką 464/2), z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z uwzględnieniem grubości docieplenia, • wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych: budynku frontowego, oficyny wschodniej i zachodniej, • malowanie klatek schodowych: budynku frontowego, oficyny wschodniej i zachodniej, • naprawa schodów drewnianych na klatce schodowej w budynku frontowym, wymiana drzwi wejściowych do oficyny wschodniej. Zamawiający dzieli zamówienie na następujące części: I. Remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką budynku. II. Remont elewacji podwórzowej z dociepleniem. III. Wymiana instalacji oświetlenia w częściach wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego. IV. Remont klatki schodowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211340-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwotach: Część I.: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), Część II.: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Część III.: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), Część IV.: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią Nr rachunku: 14 8179 0009 0000 6002 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego w Nakle nad Notecią przy ul. Dworcowej 24 w Nakle nad Notecią, na działce o nr 445/4, zgodnie z załączoną dokumentacją: projektem budowlanym, kosztorysami ofertowymi i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – Część: ….” 3. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 4, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 16. Zamawiający wymaga, aby wadium było wniesione dla każdej części oddzielnie. Wadium wniesione (w formie pieniądza lub poprzez zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium) jako jedno dla więcej niż jednej części (poprzez zsumowanie wartości wadium dla określonej liczby części, na które Wykonawca składa ofertę) traktowane będzie jako nie wniesienie wadium lub niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się: 1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców) 5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6) Dowód wniesienia wadium. 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, 3) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego, 4) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach