Przetargi.pl
Renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wymiana ogrodzenia i powierzchni utwardzonych oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej.

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 304 51 71 , fax. 52 304 51 80
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.
  ul. Bolesława Krzywoustego
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 304 51 71, fax. 52 304 51 80
  REGON: 93161015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wymiana ogrodzenia i powierzchni utwardzonych oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leśnej 2 w Potulicach, z wymianą ogrodzenia i powierzchni utwardzonych oraz budową instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami bezodpływowymi na deszczówkę, zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym i przedmiarem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Planowany zakres robót: - ustawienie rusztowań, przygotowanie podłoża, renowacja elewacji, remont schodów wejściowych, wymiana parapetów zewnętrznych, remont kominów ponad dachem, - wymiana ogrodzenia: demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia posesyjnego od strony ulicy z furtką i bramą ze sterowaniem automatycznym, montaż ogrodzenia bocznego – panelowego z cokołem z deski betonowej, wykonanie ogrodzeń z siatki plecionej o wysokości 1,25 m na słupkach stalowych pomiędzy ogródkami, - rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych, wykonanie warstw podsypki z ułożeniem geowłókniny, ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z montażem obrzeży betonowych, - wykonanie kanalizacji deszczowej z montażem rewizji i zbiorników bezodpływowych. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: projekt budowlany wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót budowlanych, wszelkie opinie i uzgodnienia (w tym Zaświadczenie Starosty Nakielskiego), udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców w trakcie prowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211340-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Na ofertę składają się: 1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców) 5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, 3) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego, 4) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach