Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu specjalistycznych zajęć grupowych, terapeutycznych tj. Stymulacja Audio Psycho Lingwistyczna metodą TOMATISA, rozwijających wiedzę i umiejętności wśród podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żukowie w ramach projektu pn. ONI chcą funkcjonować w społeczeństwie - programy rozwojowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych podopiecznych SOSW w Kartuzach i Żukowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiat Kartuski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810328
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kartuski
  ul. Dworcowa 1 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810328
  REGON: 19168645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spow.kartuzy.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu specjalistycznych zajęć grupowych, terapeutycznych tj. Stymulacja Audio Psycho Lingwistyczna metodą TOMATISA, rozwijających wiedzę i umiejętności wśród podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żukowie w ramach projektu pn. ONI chcą funkcjonować w społeczeństwie - programy rozwojowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych podopiecznych SOSW w Kartuzach i Żukowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt: Oni chcą funkcjonować w społeczeństwie - programy rozwojowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych podopiecznych SOSW w Kartuzach i Żukowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu specjalistycznych zajęć grupowych, terapeutycznych tj. STYMULACJA AUDIO PSYCHO LINGWISTYCZNA metodą TOMATISA, rozwijających wiedzę i umiejętności wśród podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żukowie. 2. Zajęcia prowadzone będą w ramach Zadania nr 3 - Specjalistyczne terapie oraz zajęcia dodatkowe w SOSW w Żukowie projektu pn. Oni chcą funkcjonować w społeczeństwie - programy rozwojowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych podopiecznych SOSW w Kartuzach i Żukowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany zostanie do przeprowadzenia: 220 godzin( łącznie) zajęć w ramach 2 edycji. Każda edycja obejmować będzie 2 semestry (łącznie 4 semestry), trzy semestry po 60 godzin (zegarowych) i jeden semestr 40 godzin zajęć dodatkowych z dwiema grupami uczniów (po 8 osób). Zajęciami objęte zostaną 2 grupy w edycji II po 50 godzin a w edycji III po 60 godzin. W każdej edycji zajęcia prowadzone będą dla 2 grup osobno. Edycja II a) semestr zimowy od podpisania umowy do stycznia 2013 r.- 40 godzin zajęć (po 20 godzin dla każdej z 2 grup) b) semestr letni od lutego 2013 r. do czerwca 2013 r. - 60 godzin zajęć (po 30 godzin dla każdej z 2 grup) Edycja III a) semestr zimowy od września 2013 r. do stycznia 2014 r. -60 godzin zajęć (po 30 godzin dla każdej z 2 grup) b) semestr letni od lutego 2014 r. do czerwca 2014 r. - 60 godzin zajęć(po 30 godzin dla każdej z 2 grup) 4. Czas trwania zamówienia: od podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. 5. Zajęcia prowadzone będą w każdej z 2 edycji dla 2 grup 8 osobowych złożonych z uczniów lub podopiecznych SOSW w Żukowie dotkniętym/ą orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. 6. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w godzinach nie kolidujących z nauką w szkole oraz innymi zajęciami dodatkowymi. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w dni nauki szkolnej (z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy, wakacji). Zajęcia będą mogły odbywać się w okresie ferii zimowych. Wszelkie zmiany w terminach wymagają konsultacji i zgody Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 7. Zamawiający zapewni zaplecze lokalowe wraz z dostępem do niezbędnego sprzętu w celu przeprowadzenia zajęć. Ponadto zamawiający udostępni wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 8. Realizacja zajęć powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno-pedagogiczne. Wykonawcy poprowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego oraz Dyrekcję SOSW w Żukowie. 9. W zakresie merytorycznym, wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przeprowadzenia zajęć terapeutycznych stymulacja audio - psycho - lingwistyczna metodą Tomatisa dla 2 grup 8 osobowych 2) prowadzenie ewidencji tematyki zajęć, list obecności (prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z wytycznymi zamawiającego) 3) określanie postępów poszczególnych uczniów. Diagnoza potrzeb edukacyjnych. 10. Wymagania dotyczące wykonawców: 1) kwalifikacje zgodne z §14 ust. 1 i 2 oraz §19 i §21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) 2) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym/znacznym/głębokim lub z autyzmem 3) przygotowanie do prowadzenia stymulacji audio - psycho - lingwistycznej metodą Tomatisa (co najmniej ukończony kurs 40 - godzinny)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spow.kartuzy.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach