Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców przetworzonych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5511228 w. 342 , fax. 58 550 70 06
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie
  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 63/65
  81-731 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 5511228 w. 342, fax. 58 550 70 06
  REGON: 19134832100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sanatorium-helios.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców przetworzonych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy warzyw i owoców przetworzonych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy, będący załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sanatorium-helios.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach