Przetargi.pl
KONSERWACJĘ, BIEŻĄCE NAPRAWY ORAZ USUWANIE AWARII SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYMIANĄ WODOMIERZY I ODBIORAMI PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY LUZINO

Gmina Luzino ogłasza przetarg

 • Adres: 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6782068 w. 49 , fax. 058 6782325
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Luzino
  ul. Ofiar Stutthofu 11 11
  84-242 Luzino, woj. pomorskie
  tel. 058 6782068 w. 49, fax. 058 6782325
  REGON: 00053989700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.luzino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJĘ, BIEŻĄCE NAPRAWY ORAZ USUWANIE AWARII SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYMIANĄ WODOMIERZY I ODBIORAMI PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY LUZINO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą wodomierzy i odbiorami przyłączy na terenie gminy Luzino. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na dwa niżej wymienione zadania: Zadanie nr 1 - Konserwacja, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą wodomierzy i odbiorami przyłączy na terenie sołectwa Luzino. Najczęściej wykonywane prace wchodzące w zakres konserwacji oraz napraw/awarii (odpowiednio do Zadania nr 1): 1)Wymiana uszkodzonych odcinków wodociągu i kanału ściekowego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. 2)Wymiana uszkodzonej armatury (np. zasuwy, hydranty, zawory) oraz ich elementów składowych. 3)Modernizacje i remonty na sieci wodociągowej i przyłączach oraz na sieci kanalizacyjnej i przykanalikach. 4)Współdziałanie w zakresie obsługi urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej z innymi służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia zagrożeń. 5)Odbieranie wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem i plombowaniem wodomierza. 6)Wymiana wodomierzy wraz z plombowaniem oraz wymiana zaworów przy wodomierzu. Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -długość sieci kanalizacyjnej ok. 26,6 km; -ilość przyłączy kanalizacyjnych - ok. 1132 szt; -długość sieci wodociągowej ok.57,3 km; -ilość przyłączy wodociągowych ok. 1489 szt; -odbiory przyłączy wodociągowych - ok. 30 szt /na rok; -wymiana wodomierzy, zaworów przed wodomierzem itp. - ok. 40szt/ na rok Zadanie nr 2 - Konserwacja, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą wodomierzy i odbiorami przyłączy na terenie gminy Luzino, z wyłączeniem sołectwa Luzino. Najczęściej wykonywane prace wchodzące w zakres konserwacji oraz napraw/awarii (odpowiednio do Zadania nr 2): 1)Wymiana uszkodzonych odcinków wodociągu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. 2)Wymiana uszkodzonej armatury (np. zasuwy, hydranty, zawory) oraz ich elementów składowych. 3)Modernizacje i remonty na sieci wodociągowej i przyłączach. 4)Współdziałanie w zakresie obsługi urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej z innymi służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia zagrożeń. 5)Odbieranie wykonanych przyłączy wodociągowych wraz z montażem i plombowaniem wodomierza. 6)Wymiana wodomierzy wraz z plombowaniem oraz wymiana zaworów przy wodomierzu. Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -długość sieci wodociągowej ok. 102,5 km; -ilość przyłączy wodociągowych ok. 1466 szt; -odbiory przyłączy wodociągowych - ok. 70 szt /na rok; -wymiana wodomierzy, zaworów przed wodomierzem itp. - ok. 40 szt/ na rok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Narzut kosztów zakupu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.luzino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach