Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 37 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa mazowieckiego na 2023 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Al. Jana Pawła II 70
  00-175 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010613083
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 37 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa mazowieckiego na 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dlaMazowieckiego Oddziału Regionalnego i 37 podległym mu Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa w 2023 roku, w tym nadawanie przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego przesyłeklistowych, dla których przepisy uznają, że złożenie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jestrównoznaczne z wniesieniem do sądu lub termin wniesienia pisma uważa się za zachowany, jeżeli przed jegoupływem pismo zostało nadane w placówce operatora wyznaczonego – w tym warunków określonych w art. 57§ 5 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, art. 165 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnegooraz art. 12 § 6 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 580 ust. 2 zd. 2 Pzp, art. 83 § 3 Prawa o postępowaniuprzed sądami administracyjnymi, art. 17 Prawo pocztowe, w szczególności: Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie i zwroty:a. Przesyłek krajowych nierejestrowanych,b. Przesyłek krajowych nierejestrowanych najszybszej kategorii,c. Przesyłek krajowych rejestrowanych,d. Przesyłek krajowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru,e. Przesyłek krajowych rejestrowanych najszybszej kategorii,f. Przesyłek krajowych rejestrowanych najszybszej kategorii z potwierdzeniem odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64112000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1, Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru Operatorów pocztowych prowadzonego przez PrezesaUrzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawyz dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2022.896).2. Zdolność techniczna lub zawodowa.Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1 usługę dotyczącą świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania idoręczania przesyłek pocztowych o wadze do 2 000 g, w której usługi świadczone były nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, a zrealizowana wartość zamówienia (umowy) w okresie tych 12 miesięcy wynosi minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach