Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku, znak: 17/2010

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7512500 , fax. 058 7512516
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
  ul. Marynarki Polskiej 148 148
  80-865 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 7512500, fax. 058 7512516
  REGON: 01581798500143
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku, znak: 17/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na terenie krajów europejskich, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów, na rzecz Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 12 czerwca 2003 roku ( t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do Nr 2 Specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641120004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach