Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i podległych jednostek rejonowych

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 30 40 108, 30 40 110 , fax. 058 30 40 108
 • Data zamieszczenia: 2012-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Wały Jagiellońskie 36 36
  80-853 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 30 40 108, 30 40 110, fax. 058 30 40 108
  REGON: 00000029900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i podległych jednostek rejonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g przez Wykonawcę - Operatora na rzecz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz podległych jednostek rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, zgodnie z przepisami:a.ustawy z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe -Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm., b.rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego -Dz. U. Nr 183 poz. 1795 z poźn. zm., c.rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych -Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm., d.rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym -Dz. U. Nr 108 poz. 1022, e.rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym -Dz. U. Nr 190 poz. 1277, f.międzynarodowe przepisy pocztowe. Usługa pocztowa obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych o masie powyżej 50 g oraz ich ewentualne zwroty świadczone przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. -Doręczanie przesyłek do siedzib Zamawiającego do godz. 11:30 od pon. - piątku. -Odbierania przesyłek z siedzib Zamawiającego do godz. 15:00 od pon. - piątku. -Zwracanie przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy 2.Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie usługi POCZTA FIRMOWA, polegającej na odbiorze przesyłek, rzeczy opatrzonych adresem, przekazanych do nadania jak: przesyłka polecona, przesyłka z zadeklarowaną wartością, paczka pocztowa, paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością, paczka pocztowa PLUS, przesyłka pocztowa na warunkach szczególnych, E-PRZESYŁKA, przesyłka pobraniowa, przesyłka listowa nie rejestrowana, przesyłka reklamowa, worek M, przesyłka Aglomeracja, w ramach zawieranych umów wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do siedziby urzędu pocztowego/punktu pocztowego w celu ich nadania. Czynności związane z dowozem przesyłek wykonywane są przez przedstawicieli Wykonawcy. Świadczenie usługi odbywać się będzie z częstotliwością odbioru przesyłek 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, w 11 punktach odbioru jednostek prokuratury w Gdańsku, Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Oliwa, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdynia, Tczew, Kwidzyn, Malbork, Kartuzy, Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Sopot i Wejherowo podanych w załączniku nr 3 do umowy. 3.Przez Wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej. 4.Wykaz jednostek na rzecz, których świadczone będą usługi pocztowe stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 5.Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki według podziału na: a.rodzaj -przesyłki listowe nie rejestrowane tj. przesyłki nadane i doręczone bez pokwitowania, -przesyłki listowe rejestrowane tj. przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem, -paczki, b.kategorie: -przesyłki ekonomiczne , -przesyłki priorytetowe, c.gabaryty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych -Dz. U. z 2004 Nr 5 poz. 34 z późn. zm. 6.Szacunkowe dane dotyczące ilości nadawanych przesyłek pocztowych powyżej 50 g przez Zamawiającego zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. 7.Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący do wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. 8.Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot do siedzib nadawcy nie doręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 9.Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału, pokwitowane przez adresata -potwierdzenie odbioru. niezwłocznie po dokonaniu przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki -awizo ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 10.Realizacja przedmiotowej usługi odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz zestawienia ilościowego z wyszczególnieniem adresów, w przypadku przesyłek rejestrowanych. Zestawienie będzie sporządzane w 2 egz. - po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. 11.Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 12.Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu przesyłek poleconych lub pocztowej książki nadawczej według wzoru druku oraz będzie korzystał z własnych wzorów druku potwierdzenia odbioru - załącznik nr 2 i załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pismo sądowych w postępowaniu cywilnym -Dz. U. Nr 190 poz. 1277 oraz z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pismo sądowych w postępowaniu karnym -Dz. U. z 2003 r Nr 108 poz. 1022.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641120004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach