Przetargi.pl
WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 721 29 11 , fax. 058 721 29 91
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
  ul. Morska 350A 350A
  81-002 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 721 29 11, fax. 058 721 29 91
  REGON: 19248847800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.pkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  modernizacja peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452133202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 270 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skm.pkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach