Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 747-35-79 , fax. 62 747-73-88
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Zaciszna 2 2
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 747-35-79, fax. 62 747-73-88
  REGON: 25005725900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.jarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: - świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym o wadze do 2000g w zakresie ich przyjmowania, przemieszczenia i doręczania do każdego miejsca w kraju, - doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz doręczanie zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, - odbiór z siedziby Zamawiającego przesyłek listowych przeznaczonych do nadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.jarocin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach