Przetargi.pl
Dostawa do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 oryginalnych materiałów wielkoformatowych do urządzeń OCE (papier).

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogłasza przetarg

 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8410508 , fax. 61 8410629
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  ul. Jackowskiego 18 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8410508, fax. 61 8410629
  REGON: 30159181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgik-poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 oryginalnych materiałów wielkoformatowych do urządzeń OCE (papier).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 oryginalnych materiałów wielkoformatowych do urządzeń OCE (papier).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podgik-poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach