Przetargi.pl
Zakup z dostawą urządzeń komputerowych, oprogramowania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8567-300 , fax. 61 8515-635
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11 11
  61-731 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8567-300, fax. 61 8515-635
  REGON: 63128432200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą urządzeń komputerowych, oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy przekazaniu przedmiotu zamówienia dostarczył Zamawiającemu pełną dokumentację sprzętu w języku polskim (m.in. instrukcje obsługi, karty gwarancyjne lub dokument jednoznacznie określający status gwarancji dla danego urządzenia, dokumenty licencyjne). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w stanie fabrycznie nowym i dostarczyć Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu. Do każdego urządzenia muszą być dołączone przewody niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania urządzenia. 1. Wielofunkcyjne urządzenie drukujące wraz z dodatkowym kompletem materiałów eksploatacyjnych w ilości 1 szt. 2. Drukarka monochromatyczna w ilości szt. 2. 3. Samodzielny serwer wydruku w ilości szt. 2. 4. Pakiet oprogramowania biurowego w ilości szt. 8. 5. Pamięć przenośna USB w ilości szt. 4. 6. Laptop z torbą i myszką bezprzewodową w ilości szt. 1. 7. komputer stacjonarny klasy PC - jednostka centralna z klawiaturą i myszą, bez monitora w ilości szt. 6. 8. 2 portowy przełącznik klawiatura / monitor / mysz w ilości szt. 1. 9. Monitor LCD w ilości szt. 4. 10. serwer w obudowie RACK bez oprogramowania , w ilości szt. 1. 11. Laptop w ilości szt. 1. 12. Skaner płaski w ilości szt. 1. 13. Wielofunkcyjne urządzenie drukujące z możliwością faksowania - 1 szt. 14. Netbook w ilości szt. 2. 15. Ultrabook w ilości szt. 3. 16. Pakiet oprogramowania biurowego w ilości szt. 6. 17. Głośniki do komputera w ilości szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach