Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej pracowników i członków rodzin pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu sp. z o.o.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Matejki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2716340, 2716640 w. 102 , fax. 322 716 340
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. Matejki 6
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2716340, 2716640 w. 102, fax. 322 716 340
  REGON: 27685464000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej pracowników i członków rodzin pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot ubezpieczenia – zakres minimalny a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na grupowym ubezpieczeniu na życie pracowników Zamawiającego, ich małżonków, partnerów lub pełnoletnich dzieci. b) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszystkie kraje świata. c) Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków ubezpieczenia bez względu na liczbę osób, które przystąpią̨ do ubezpieczenia i bez określenia minimalnej liczby osób przystępujących do wariantów. W ostatnim okresie polisowym z ubezpieczenia korzystało 66 osób. d) Ubezpieczenie jest dobrowolne, co oznacza, iż osoby ubezpieczone mogą w dowolnym momencie przystąpić lub zrezygnować z ubezpieczenia. e) Składka na ubezpieczenie płatna będzie przez okres realizacji zamówienia w okresach miesięcznych. f) Przedstawiony poniżej zakres ochrony ubezpieczeniowej określony został jako minimalny. Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mogą̨ mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją̨ w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego lub Ubezpieczonego. g) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę̨ jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się̨ również̇ stosowania ograniczeń, włączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały określone w SIWZ lub zapisane w OWU. h) W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia niewynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże ubezpieczycielowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę̨ ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż̇ w ciągu 14 dniu od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości na temat istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, uzupełni stosowne informacje. 2. Obsługa ubezpieczenia a) Wykonawca dopuszcza możliwość wypłaty świadczenia bez konieczności powoływania komisji lekarskiej. Wypłata świadczenia następuje na podstawie zgłoszenia roszczenia i dostarczonej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia. Na wniosek ubezpieczonego istnieje możliwość powołania komisji lekarskiej. Wykonawca zapewni obsługę̨ ubezpieczenia, w tym komisje lekarskie, w miejscowości, w której Zamawiający prowadzi działalność to jest w Zabrzu. b) Wykonawca zapewni możliwość obsługi ubezpieczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji internetowej, która spełnia poniższe warunki: • możliwość pozyskania wszystkich druków obsługowych, • możliwość wykonywania comiesięcznych raportów przez osoby obsługujące ubezpieczenie u Zamawiającego do Wykonawcy, • możliwość zgłaszania roszczeń drogą elektroniczną, • możliwość przekazywania danych osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia. c) Przeszkolenie osób zajmujących się̨ obsługą „on-line” jest obowiązkiem Wykonawcy. 3. Przystąpienie do ubezpieczenia a) Przystąpienie do ubezpieczenia wszystkich Ubezpieczonych będzie odbywać się̨ na podstawie deklaracji przystąpienia. Przystępujący do ubezpieczenia nie będzie zobowiązany do wypełniania żadnych ankiet medycznych. b) Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia również osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych. Pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia, tj. w miesiącu poprzedzającym miesiąc początku ubezpieczenia osoby te były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach innej umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz zachowano wobec nich ciągłość opłaty składki. c) Przystępujący do ubezpieczenia ma możliwość swobodnego wyboru wariantu, z którego chce skorzystać. 4. Karencje, postanowienia szczególne a) Dla osób które w chwili rozpoczęcia obowiązywania polisy lub zatrudnienia pracownika posiadały zawarte grupowe ubezpieczenie na życie u Zamawiającego lub innego ubezpieczyciela, nie stosuje się karencji z zachowaniem sum ubezpieczenia wynikających z dotychczasowych polis o ile są niższe niż oferta wykonawcy. b) Dla osób przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia nie obowiązuje karencja. Zapisy pkt a) i b) powyżej dotyczą pracowników Zamawiającego, ich małżonków, partnerów lub pełnoletnich dzieci. c) Wykonawca nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli pierwotna przyczyna zdarzenia miała miejsce przed datą objęcia odpowiedzialności przez Wykonawcę pod warunkiem, że samo zdarzenie (pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna lub poważne zachorowanie) miało miejsce po dacie rozpoczęcia odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych lub wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły w okresie ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela oraz pod warunkiem, że dane ryzyko było w zakresie ochrony u poprzedniego ubezpieczyciela oraz w przypadku, gdy zachowana została ciągłość ubezpieczenia w stosunku do operacji chirurgicznych, a jeśli nie to w stosunku do ryzyka operacji chirurgicznych lub poważnych zachorowań lub pobytów w szpitalu. d) Nie dopuszcza się ograniczeń czasowych w wypłacie świadczenia z tytułu: • śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, • wystąpienia w okresie odpowiedzialności Wykonawcy trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. e) Nie dopuszcza się̨ pomniejszania kwoty wypłaconego świadczenia np. z tytułu zgonu ubezpieczonego o kwotę wypłaconego wcześniej świadczenia np. za poważne zachorowanie ubezpieczonego. f) W przypadku zgonu ubezpieczonego nie dopuszcza się odmowy wypłaty odszkodowania za pozostałe świadczenia, których Ubezpieczony nie zdążył zgłosić przed śmiercią̨. W takim przypadku świadczenie przysługuje prawnym spadkobiercom. g) Nie dopuszcza się w przypadku zbiegu dwóch świadczeń wypłaty odszkodowania wyłącznie za jedno zdarzenie (np. w przypadku zgonu w szpitalu, świadczenie ma zostać wypłacone za pobyt w szpitalu oraz za zgon). h) W przypadku urodzenia dziecka martwego wypłata świadczenia przysługuje bez względu na okres trwania ciąży pod warunkiem dostarczenia aktu urodzenia dziecka. i) W przypadku zgonów rodziców, teściów wypłata świadczenia nie będzie uzależniona od wieku ubezpieczonego. j) W przypadku operacji chirurgicznych wypłata świadczenia w przypadku operacji tego samego narządu, lub pozostająca w związku przyczynowo skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną tzw. reoperacja, będzie objęta zakresem ubezpieczenia pod warunkiem, że od daty wykonania pierwszej operacji minęło 60 dni. 5. Składka a) Składka za pracownika, małżonka, partnera lub pełnoletnie dziecko, jeśli przystąpią do ubezpieczenia, będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą. b) Składka przekazywana będzie Wykonawcy na jego konto jednym przelewem do końca miesiąca, za który jest należna (nie dotyczy pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania odpowiedzialności). c) Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. d) Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy, a jedynie jej zawieszenie. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości wskazując co najmniej 14 dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz informuje Zamawiającego o skutkach nie przekazania składki w terminie. Po uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i Wykonawca wypłaca świadczenia za okres zawieszenia. e) Miesięczna wysokość składki za jednego ubezpieczonego nie może przekroczyć 59 zł (składka maksymalna dot. umowy ubezpieczenia grupowego). f) Podana w ofercie składka jest stała przez cały okres trwania umowy kontynuowanej (dot. indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego) i niezależnie od wieku osoby kontynuującej ubezpieczenie. 6. Minimalny wymagany (obligatoryjny) zakres ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń. 1. Zamawiający wskazuje, że w obecnym okresie ubezpieczenia struktura ubezpieczonych kształtuje się zgodnie z poniższą tabelą . L. p Kobieta (K) Mężczyzna (M) Współubezpieczony (WS) Data urodzenia 1. K 05.10.1965 R. 2. K 06.04.1963 R. 3. K 24.05.1981 R. 4. K 10.05.1975 R. 5. K 13.08.1965 R. 6. K 26.12.1976 R. 7. K 01.10.1966 R. 8. K 30.07.1960 R. 9. K 01.06.1968 R. 10. K 16.07.1962 R. 11. K 28.02.1976 R. 12. K 29.02.1976 R. 13. K 16.10.1966 R. 14. K 21.02.1977 R. 15. K 12.10.1963 R. 16. K 13.03.1966 R. 17. K 09.06.1976 R. 18. K 15.08.1971 R. 19. K 03.05.1960 R. 20. K 14.11.1971 R. 21. K 18.02.1960 R. 22. K 16.02.1974 R. 23. K 20.10.1968 R. 24. K 03.09.1987 R. 25. K 14.05.1984 R. 26. K 14.07.1985 R. 27. K 27.04.1974 R. 1. M 17.04.1959 R. 2. M 08.02.1969 R. 3. M 16.11.1952 R. 4. M 10.09.1960 R. 5. M 15.01.1960 R. 6. M 20.10.1976 R. 7. M 28.04.1959 R. 8. M 10.06.1957 R. 9. M 29.08.1968 R. 10. M 13.07.1974 R. 11. M 29.01.1978 R. 12. M 02.02.1966 R. 13. M 30.10.1976 R. 14. M 23.10.1975 R. 15. M 05.06.1976 R. 16. M 12.06.1967 R. 17. M 08.12.1978 R. 18. M 17.04.1991 R. 19. M 14.01.1959 R. 20. M 26.04.1956 R. 21. M 08.10.1960 R. 22. M 01.10.1958 R. 23. M 31.12.1986 R. 24. M 08.03.1957 R. 25. M 28.06.1963 R. 26. M 16.10.1960 R. 27. M 03.06.1981 R. 28. M 07.07.1957 R. WSPÓŁUBEZPIECZONY (WS) 1. K - WS 12.11.1998 R. 2. M -WS 09.03.1966 R. 3. K - WS 13.08.1971 R. 4. K - WS 04.04.1986 R. 5. K - WS 06.09.1971 R. 6. M -WS 10.05.1995 R. 7. K - WS 25.01.1994 R. 8. M -WS 10.11.1997 R. 9. M - WS 19.12.1995 R. 10. M - WS 31.12.1998 R. 11. K - WS 29.03.1978 R. K 27 M 28 WS 11 66 Razem Zamawiający wymaga by świadczenie usługi występowało w jednym z dwóch poniższych wariantów wybranych przez ubezpieczonego: Ubezpieczenie grupowe wariant 1 l.p Zakres ubezpieczenia Minimalna suma ubezpieczenia 1. Śmierć ubezpieczonego 40 000,- zł 2. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 80 000,- zł 3. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 120 000,- zł 4. Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 120 000,- zł 5. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy 160 000,- zł 6. Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 80 000,- zł 7. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 400,- zł 8. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (za 1 % uszczerbku) 400,- zł 9. Poważne zachorowanie ubezpieczonego (obejmuje jedno z następujących zachorowań: udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, utratę mowy, utratę słuchu, utratę wzroku, chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by-pass), chorobę Creutzfelda-Jakoba, paraliż, poparzenie, przeszczep narządu, przeszczep zastawki serca, śpiączkę, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, stwardnienie rozsiane, łagodny guz mózgu, anemię aplastyczną, oponiaka, chorobę Parkinsona, zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, bąblowiec mózgu, odkleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsę, gruźlicę, boreliozę, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, utratę kończyn wskutek choroby, przewlekłe zapalenie wątroby, chorobę Huntingtona, chorobę Alzheimera, schyłkową niewydolność wątroby, schyłkową niewydolność oddechową, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, chorobę aorty brzusznej, chorobę aorty piersiowej, wadę serca, chorobę neuronu ruchowego, zakażoną martwicę trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, kardiomiopatię, angioplastykę naczyń wieńcowych (PTCA), dystrofię mięśniową, reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu, postępującą twardzinę układową (uogólniona sklerodermia) 6 000,- zł 10. Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 000,- zł 11. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego zgodnie z wykazem operacji załącznik nr A 4 000,- zł 12. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – (hospitalizacja A: obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem lub pobyt na OIOM spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem lub pobyt w sanatorium lub świadczenie apteczne) 80,- zł/dzień pobytu 13. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – (hospitalizacja B obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym przy pracy lub spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu lub rekonwalescencję poszpitalną) 200,- zł/dzień pobytu 14. Śmierć współmałżonka/partnera 10 000,- zł 15. Śmierć współmałżonka/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000,- zł 16. Poważne zachorowanie współmałżonka/partnera (obejmuje jedno z następujących zachorowań: udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, utratę mowy, utratę słuchu, utratę wzroku, chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by-pass), chorobę Creutzfelda-Jakoba, paraliż, poparzenie, przeszczep narządu, przeszczep zastawki serca, śpiączkę, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, stwardnienie rozsiane, łagodny guz mózgu, anemię aplastyczną, oponiaka, chorobę Parkinsona, zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, bąblowiec mózgu, odkleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsę, gruźlicę, boreliozę, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, utratę kończyn wskutek choroby, przewlekłe zapalenie wątroby, chorobę Huntingtona, chorobę Alzheimera, schyłkową niewydolność wątroby, schyłkową niewydolność oddechową, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, chorobę aorty brzusznej, chorobę aorty piersiowej, wadę serca, chorobę neuronu ruchowego, zakażoną martwicę trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, kardiomiopatię, angioplastykę naczyń wieńcowych (PTCA), dystrofię mięśniową, reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu, postępującą twardzinę układową (uogólniona sklerodermia) 3 000,- zł 17. Śmierć dziecka 3 000,- zł 18. Śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 6 000,- zł 19. Osierocenie dziecka 5 000,- zł 20. Śmierć rodzica lub teścia 1 800,- zł Ubezpieczenie grupowe wariant 2 l.p Zakres ubezpieczenia Minimalna suma ubezpieczenia 1. Śmierć ubezpieczonego 40 000,- zł 2. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 80 000,- zł 3. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 120 000,- zł 4. Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 120 000,- zł 5. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy 160 000,- zł 6. Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 80 000,- zł 7. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 400,- zł 8. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (za 1 % uszczerbku) 400,- zł 9. Poważne zachorowanie ubezpieczonego (obejmuje jedno z następujących zachorowań: udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, utratę mowy, utratę słuchu, utratę wzroku, chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by-pass), chorobę Creutzfelda-Jakoba, paraliż, poparzenie, przeszczep narządu, przeszczep zastawki serca, śpiączkę, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, stwardnienie rozsiane, łagodny guz mózgu, anemię aplastyczną, oponiaka, chorobę Parkinsona, zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, bąblowiec mózgu, odkleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsę, gruźlicę, boreliozę, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, utratę kończyn wskutek choroby, przewlekłe zapalenie wątroby, chorobę Huntingtona, chorobę Alzheimera, schyłkową niewydolność wątroby, schyłkową niewydolność oddechową, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, chorobę aorty brzusznej, chorobę aorty piersiowej, wadę serca, chorobę neuronu ruchowego, zakażoną martwicę trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, kardiomiopatię, angioplastykę naczyń wieńcowych (PTCA), dystrofię mięśniową, reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu, postępującą twardzinę układową (uogólniona sklerodermia) 6 000,- zł 10. Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 2 000,- zł 11. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego zgodnie z wykazem operacji załącznik nr A 2 000,- zł 12. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – (hospitalizacja A obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem lub pobyt na OIOM spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem lub pobyt w sanatorium lub świadczenie apteczne) 80,- zł/dzień pobytu 13. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – (hospitalizacja B obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym przy pracy lub spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu lub rekonwalescencję poszpitalną) 200,- zł/dzień pobytu 14. Śmierć współmałżonka/partnera 10 000,- zł 15. Śmierć współmałżonka/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000,- zł 16. Poważne zachorowanie współmałżonka/partnera (obejmuje jedno z następujących zachorowań: udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, utratę mowy, utratę słuchu, utratę wzroku, chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by-pass), chorobę Creutzfelda-Jakoba, paraliż, poparzenie, przeszczep narządu, przeszczep zastawki serca, śpiączkę, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, stwardnienie rozsiane, łagodny guz mózgu, anemię aplastyczną, oponiaka, chorobę Parkinsona, zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, bąblowiec mózgu, odkleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsę, gruźlicę, boreliozę, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, utratę kończyn wskutek choroby, przewlekłe zapalenie wątroby, chorobę Huntingtona, chorobę Alzheimera, schyłkową niewydolność wątroby, schyłkową niewydolność oddechową, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, chorobę aorty brzusznej, chorobę aorty piersiowej, wadę serca, chorobę neuronu ruchowego, zakażoną martwicę trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, kardiomiopatię, angioplastykę naczyń wieńcowych (PTCA), dystrofię mięśniową, reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu, postępującą twardzinę układową (uogólniona sklerodermia) 3 000,- zł 17. Śmierć dziecka 3 000,- zł 18. Śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 6 000,- zł 19. Urodzenie dziecka 1 200,- zł 20. Urodzenie martwego dziecka 2 000,- zł 21. Osierocenie dziecka 5 000,- zł 22. Śmierć rodzica lub teścia 1 800,- zł Załącznik Nr A wykaz operacji 1. Wycięcie zmiany tkanki mózgowej 2. Drenaż przestrzeni podoponowej 3. Przeszczep nerwu czaszkowego 4 Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu czaszkowego 5. Operacja naprawcza nerwu czaszkowego 6. Usunięcie zmiany opony mózgu 7. Drenaż przestrzeni zewnątrzoponowej 8. Drenaż przestrzeni podoponowej 9. Częściowe usunięcie rdzenia kręgowego 10. Operacja korzenia nerwu rdzeniowego 11. Wycięcie przysadki mózgowej 12. Operacja szyszynki 13. Operacja ślimaka 14. Wycięcie gardła 15. Częściowe wycięcie tchawicy 16. Przeszczep płuca 17. Wycięcie płuca 18. Wycięcie przełyku i żołądka 19. Całkowite wycięcie przełyku 20. Całkowite wycięcie okrężnicy i odbytnicy 21. Przeszczep wątroby 22. Przeszczep trzustki 23. Całkowite wycięcie trzustki 24. Wycięcie głowy trzustki 25.Przeszczep płuc i serca 26. Korekcja całkowita tetralogii Fallota 27. Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego (op. Mustarda) 28. Korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żylnego 29. Zamknięcie ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej 30. Zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej 31. Terapeutyczna przeznaczyniowa operacja przegrody serca 31. Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału zastawkowego 32. Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału innego rodzaju 33. Plastyka przedsionka serca 34. Walwuloplastyka mitralna 35. Walwuloplastyka aortalna 36. Plastyka zastawki trójdzielnej 37. Plastyka zastawki tętnicy płucnej 38. Plastyka niesprecyzowanej zastawki serca 39. Rewizja plastyki zastawki serca 40. Otwarta walwulotomia 41. Zamknięta walwulotomia 42. Usunięcie zwężenia struktur związanych z zastawkami serca 43. Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą żyły odpiszczelowej 44. Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą allograftu 45. Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą protezy 46. Pomostowanie t. wieńcowej z t. piersiową wewnętrzną 47. Otwarta koronaroplastyka 48. Otwarta operacja układu bodźcoprzewodzącego serca 49. Inny stały sposób stymulacji serca 50. Wycięcie osierdzia 51. Otwarta operacja złożonych wad wielkich naczyń 52. Otwarta operacja zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego 53. Operacja naprawcza tętnicy płucnej 54. Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu aortalnego 55. Wycięcie tętniaka aorty ze wskazań nagłych 56. Wymiana aortalnej protezy naczyniowej 57. Plastyka aorty 58. Operacja tętniaka tętnicy mózgu 59. Rekonstrukcja tętnicy nerkowej 60. Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych aorty brzusznej 61. Operacja tętniaka tętnicy biodrowej ze wskazań nagłych 62. Rekonstrukcja tętnicy biodrowej 63. Operacja tętniaka tętnicy udowej ze wskazań nagłych 64. Rekonstrukcja tętnicy udowej 65. Zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły wrotnej 66. Całkowite wycięcie pęcherza moczowego 67. Otwarcie czaszki 68. Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup lędźwiowy (nie obejmuje operacji wycięcia krążka międzykręgowego) 68. Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa lędźwiowego 69. Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego 70. Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego 72. Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa piersiowego 73. Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa piersiowego 74. Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego 75. Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego 76. Pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego stawu kręgosłupa 77. Korekcja deformacji kręgosłupa za pomocą wszczepianych urządzeń mechanicznych. UWAGA Zamawiający nie wyraża zgody aby świadczenie apteczne było przedstawione w formie wydania bezgotówkowej karty aptecznej, lecz jako wypłata świadczenia na podstawie udokumentowanych kosztów leczenia (rachunek imienny). Przedstawiony zakres ochrony ubezpieczeniowej został określony jako minimalny, może być rozszerzony, nie może ulec zawężeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji i uprawnień na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają zamawiającemu umowę spółki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach