Przetargi.pl
Przebudowa części budynku OPS- u w Radlinie, etap II – kotłownia.

Miasto Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rymera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 590 200, , fax. 324 590 205
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radlin
  ul. Rymera 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 324 590 200, , fax. 324 590 205
  REGON: 273359940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.radlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części budynku OPS- u w Radlinie, etap II – kotłownia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W skład zamówienia wchodzi następujący zakres: 1) wymiana istniejących kotłów gazowych na 2 wiszące kotły gazowe, kondensacyjne połączone kaskadowo służące do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z kompletem oprzyrządowania: pompami, sprzęgłem hydraulicznym, naczyniami wzbiorczymi, zaworami, filtrami itd., 2) zmiana instalacji gazowej w obrębie parteru przez przełożenie pionu zasilającego kotłownię, 3) zgłoszenie i odbiór kotłowni przez UDT, 4) przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni oraz podłączenie do istniejącej sieci elektrycznej pomieszczeń objętych licznikiem zlokalizowanym poza budynkiem OPS. 5) montaż wyłącznika głównego ppoż., 6) przełączenie instalacji elektrycznej (pomieszczenia na parterze, które obejmuje licznik energii zlokalizowany poza OPS) do licznika głównego, 7) budowa ściany oddzielającej kotłownię od kanałów instalacyjnych, 8) przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz c.o., w obrębie kotłowni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert określonym w pkt XXIII.1 SIWZ. Wysokość wadium: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach