Przetargi.pl
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz członków ich rodzin

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 373-58-00, , fax. 0-32 373-58-09
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  ul. 3 Maja 21
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 0-32 373-58-00, , fax. 0-32 373-58-09
  REGON: 32222900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabrze.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz członków ich rodzin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz członków ich rodzin na podstawie Załącznika nr 1 i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust.1. pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust.5 Ustawy. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne zezwolenie lub inny dokument właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie obowiązki wynikające z zawartych co najmniej 2 umów ubezpieczenia grupowego na życie pracowników i członków rodzin pracowników odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, gdzie każda z tych usług z osobna musi spełniać warunek ubezpieczenia min. 150 osób. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. 3. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach