Przetargi.pl
Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów

Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 296 07 77
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu
  Aleja Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 296 07 77
  REGON: 000515885
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów” - (znak sprawy: WZP.C.271.1.46.2023.JŁ).2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, posiadał zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2283 ze zmianami) w zakresie wszystkich grup ryzyka objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a w przypadku, gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr. 59, poz. 344 ze zmianami) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach