Przetargi.pl
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW 934)”

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 41-403 Chełm Śląski, ul. Stanisława Konarskiego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322257504
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
  ul. Stanisława Konarskiego 2
  41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie
  tel. 322257504
  REGON: 276258747
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW 934)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: rozbudowa drogi gminnej klasa techniczna L,  przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Wiosenna z drogą wojewódzką nr 934 ul. Chełmska, przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Wiosenna z drogą powiatową 5920S. ul. Techników, wykonanie nawierzchni jezdni ul. Wiosennej o kategorii ruchu KR5 z SMA – w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 934 wykonanie nawierzchni jezdni ul. Wiosennej o kategorii ruchu KR2 z AC – na dalszej części opracowania (poza granicami pasa drogowego DW934) przebudowę bitumicznego chodnika – w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 934 budowa chodnika z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej, budowa poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 0,75m, odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej, Przebudowa sieci gazowej, Przebudowa sieci elektroenergetycznych NN I SN, Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, Przebudowa sieci wodociągowych, dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową. urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi (zgodnie z art. 21 do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100gr).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, to jest: wykonawca spełni udział w postępowaniu, jeżeli wykaże się:1.4.1. doświadczeniem – jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje każdą z poniżej wymienionych robót:1.4.1.1. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z mieszanki bitumiczno-mineralnej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto,oraz1.4.1.2. co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót brukarskich (np. budowy zjazdów, chodnika, parkingu, drogi, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla pieszych lub rowerów, itp.) przy użyciu kostki brukowej kamiennej lub betonowej o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł bruttooraz1.4.1.3. co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł bruttoUwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki ten spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek ten spełnia na podstawie jednego zamówienia,1.4.2. dysponowaniem na etapie realizacji zamówienia minimum 1 osobą z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg, która będzie pełnić rolę kierownika budowy dla przedmiotowej inwestycji,Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełnia przynajmniej jeden wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.1.4.3. dysponowaniem urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia gwarantującym rzetelne i sprawne wykonanie robót budowlanych w tym minimum:1.4.3.1. Koparka gąsienicowa o mocy min. 100kW1.4.3.2. Koparka kołowa o mocy min. 100kW1.4.3.3. ładowarka gąsienicowa o mocy min. 55kW1.4.3.4. Ładowarka kołowa o mocy min. 55kW1.4.3.5. Walec wibracyjny o mocy minimum 50kW,1.4.3.6. Układarka do asfaltu o mocy min. 55kW, o wydajności min 500t/h.1.4.3.7. 2 ciągniki siodłowe o mocy min 500kM z naczepą typu wywrotka o ładowności min 20 ton2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach