Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych w 2013 r.

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych w 2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług: 1. Całodobowy monitoring w systemie zdalnego sterowania w obiektach zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy ul.: 1) Czesława 9, 2) Kaszubskiej 30, 3) P. Skargi 20, 4) Wojska Polskiego 105, 5) Wojska Polskiego 164, 6) Wojska Polskiego 63, 7) Kadłubka 10, 8) Batalionów Chłopskich 86. 2.Konserwacja systemów alarmowych w obiektach wymienionych w pkt 1 . 3.Konwojowany transport wartości pieniężnych do banku z obiektu przy ul. Czesława 9. 4. Konwojowany transport wartości pieniężnych wraz z kasjerem przewożącym gotówkę do banku. 5. Konwojowanie transportu wartości pieniężnych wraz z pracownikiem zamawiającego odbierającego kasety z parkomatów. 6.Ochrona 338 sztuk parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania na terenie Szczecina. 7. Bezpośrednia i stała, świadczona jednoosobowo, ochrona fizyczna obiektu położonego w Szczecinie przy ul. P. Skargi 20 tj. znajdujących się na terenie posesji budynków wraz z przyległym terenem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni wnieść wadium w wysokości 3.000,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące) w terminie do dnia 3 grudnia 2012 r. do godz. 900. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niol.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach