Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU EDUKACJA DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE KALISZ POMORSKI

Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3616263 , fax. 094 3616288
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
  ul. Wolności 25 25
  78-540 Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3616263, fax. 094 3616288
  REGON: 33092056400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliszpom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU EDUKACJA DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE KALISZ POMORSKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu pn. Edukacja drogą do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-050/12-00 z dnia 15 listopada 2012 roku, zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70 - 383 Szczecin, a Gminą Kalisz Pomorski. Wartość całkowita projektu wynosi 1.198.982,00 zł. Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom. 1.1. Zamawiający podzielił zamówienie na 32 części ze względu na miejsce odbywania zajęć oraz specyfikę zajęć: I.ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POMIERZYNIE Część nr 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki - łącznie zamówienie na część nr 1 obejmuje 576 godzin prowadzonych w 3 grupach po 192 godz. w każdej grupie Część nr 2 Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego- łącznie zamówienie na część nr 2 obejmuje 816 godzin prowadzone w 3 grupach po 272 godz. w każdej grupie Część nr 3 Zajęcia wyrównawcze z jęz. niemieckiego- łącznie zamówienie na część nr 3 obejmuje 432 godziny prowadzone w 3 grupach po godz. 144 w każdej grupie Część nr 4 Zajęcia rozwijające z informatyki- łącznie zamówienie na część nr 4 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 5 Zajęcia rozwijające z techniki- łącznie zamówienie na część nr 5 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 6 Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych- łącznie zamówienie na część nr 6 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 7 Terapia pedagogiczna- łącznie zamówienie na część nr 7 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 8 Socjoterapia- łącznie zamówienie na część nr 8 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128godz. w każdej grupie Część nr 9 Logopedia- łącznie zamówienie na część nr 9 obejmuje 192 godziny prowadzone w 3 grupach po 64 godz. w każdej grupie Część nr 10 Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe- łącznie zamówienie na część nr 10 obejmuje 64 godziny prowadzone w 1 grupie II. ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KALISZU POMORSKIM Część nr 11 Zajęcia wyrównawcze z matematyki- łącznie zamówienie na część nr 11 obejmuje 1280 godzin prowadzonych w 10 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 12 Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego- łącznie zamówienie na część nr 12 obejmuje 1280 godzin prowadzonych w 10 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 13 Zajęcia wyrównawcze z jęz. niemieckiego- łącznie zamówienie na część nr 13 obejmuje 800 godzin prowadzonych w 10 grupach po 80 godz. w każdej grupie Część nr 14 Zajęcia rozwijające z informatyki- łącznie zamówienie na część nr 14 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 15 Zajęcia rozwijające z techniki- łącznie zamówienie na część nr 15 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 16 Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych- łącznie zamówienie na część nr 16 obejmuje 576 godzin prowadzone w 3 grupach po 192 godz. w każdej grupie Część nr 17 Terapia pedagogiczna- łącznie zamówienie na część nr 17 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 18 Socjoterapia- łącznie zamówienie na część nr 18 obejmuje 384 godziny prowadzone w 3 grupach po 128 godz. w każdej grupie Część nr 19 Logopedia- łącznie zamówienie na część nr 19 obejmuje 384 godziny prowadzone w 6 grupach po 64 godz. w każdej grupie Część nr 20 Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe- łącznie zamówienie na część nr 20 obejmuje 64 godziny prowadzone w 1 grupie III. ZAJĘCIA REALIZOWANE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KALISZU POMORSKIM Część nr 21 Zajęcia wyrównawcze z matematyki- łącznie zamówienie na część nr 21 obejmuje 528 godzin prowadzonych 8 w grupach po 66 godz. w każdej grupie Część nr 22 Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego- łącznie zamówienie na część nr 22 obejmuje 528 godzin prowadzonych 8 w grupach po 66 godz. w każdej grupie Część nr 23 Zajęcia wyrównawcze z jęz. obcego- łącznie zamówienie na część nr 23 obejmuje 594 godziny prowadzone w 9 grupach po 66 godz. w każdej grupie Część nr 24 Zajęcia wyrównawcze z historii i WOS- łącznie zamówienie na część nr 24 obejmuje 132 godziny prowadzone w 2 grupach po 66 godz. w każdej grupie Część nr 25 Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych- łącznie zamówienie na część nr 25 obejmuje 396 godzin prowadzonych w 4 grupach po 99 godz. w każdej grupie Część nr 26 Zajęcia rozwijające z informatyki- łącznie zamówienie na część nr 26 obejmuje 132 godziny prowadzone w 1 grupie Część nr 27 Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego- łącznie zamówienie na część nr 27 obejmuje 132 godziny prowadzone w 2 grupach po 66 godz. w każdej grupie Część nr 28 Zajęcia rozwijające z geografii- łącznie zamówienie na część nr 28 obejmuje 99 godzin prowadzonych w 1 grupie Część nr 29 Zajęcia rozwijające Ochotniczej Straży Pożarnej- łącznie zamówienie na część nr 29 obejmuje 66 godzin prowadzonych w 1 grupie Część nr 30 Zajęcia rewalidacyjne- łącznie zamówienie na część nr 30 obejmuje 132 godziny prowadzone w 2 grupach po 66 godz. w każdej grupie Część nr 31 Zajęcia socjoterapeutyczne- łącznie zamówienie na część nr 31 obejmuje 66 godzin prowadzonych w 1 grupie Część nr 32 MOJA KARIERA ZAWODOWA (zawodoznawstwo) - łącznie zamówienie na część nr 32 obejmuje 66 godzin prowadzonych w grupach dla wszystkich uczniów szkoły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kaliszpom.pl - zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach