Przetargi.pl
Świadczenie usług konserwacyjnych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu ( Urządzenia sceniczne)

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Adres: 50071 Wrocław, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28 , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, fax. 71 330 52 12
  REGON: 2241447000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług konserwacyjnych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu ( Urządzenia sceniczne)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Świadczenie usług konserwacyjnych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu”.( urządzenia sceniczne) Kinotechnika, technologia sceny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach