Przetargi.pl
Świadczenie usług eksperckich na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza przetarg

 • Adres: 01-813 Warszawa, Marymoncka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 693 700, , fax. 225 693 712
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 693 700, , fax. 225 693 712
  REGON: 000289093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmkp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług eksperckich na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług eksperckich na potrzeby Zespołu Ekspertów Projektu (ZEP2), który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie wprowadzenia nowych metod dydaktycznych w procesie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy z wykorzystaniem symulacji endoskopowej, na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dalej zwanego „Projektem”. 2. Usługi eksperckie świadczone na potrzeby Zespołu Ekspertów Projektu (ZEP2) obejmują w szczególności: 1) zapoznawanie się z materiałami merytorycznymi przygotowanymi w ramach Projektu (w szczególności z raportami, materiałami dydaktycznymi wypracowywanymi w ramach Projektu, tj. programami kursów obejmujących kształcenie z użyciem symulatorów), ich opiniowanie oraz przedstawianie merytorycznych rekomendacji w trakcie spotkań Zespołu Ekspertów Projektu; 2) dzielenie się wiedzą ekspercką w zakresie swoich kompetencji z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację Projektu. 3. Niniejsze zamówienie podzielone jest na trzy części, zgodnie z wykazem poszczególnych części zamieszczonym poniżej. Część nr 1: Świadczenie usług eksperckich w zakresie badań i zabiegów endoskopowych – w zakresie chorób jelita cienkiego, dróg żółciowych i trzustki; Część nr 2: Świadczenie usług eksperckich w zakresie badań i zabiegów endoskopowych – w zakresie chorób jelita grubego; Część nr 3: Świadczenie usług eksperckich w zakresie badań i zabiegów endoskopowych – w zakresie chorób stawów kolanowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie na jedną (dowolnie wybraną) część zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wszystkich części zamówienia, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73200000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o: a) oferowanym przedmiocie zamówienia, części zamówienia, na którą składana jest oferta, oraz cenie jednostkowej brutto i łącznej cenie ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, b) braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia z postępowania (oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale V SIWZ), c) terminie realizacji zamówienia i warunkach płatności, d) terminie związania ofertą, e) akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, f) częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw firm tych podwykonawców; 2) wypełnione oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu osoby wyznaczonej do świadczenia usług eksperckich, w odniesieniu do części zamówienia, na którą składana jest oferta, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, zwane dalej „Oświadczeniem o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu osoby wyznaczonej do świadczenia usług eksperckich” – które stanowi treść oferty oraz umożliwia dokonanie oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale X ust. 5 SIWZ;3) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), w przypadku gdy: a) Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć – w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. /UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z nich./ /UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej nie będzie zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia po upływie terminu składania ofert./

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach