Przetargi.pl
usługi koordynacji implementacji i ewaluacji środowiskowej testowanego modelu pilotażowego Zintegrowanego Systemu Zapobiegania Przemocy Domowej

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 03 63 , fax. 22 826 24 01
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
  Krakowskie Przedmieście 25
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 03 63, fax. 22 826 24 01
  REGON: 141768967
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iws.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi koordynacji implementacji i ewaluacji środowiskowej testowanego modelu pilotażowego Zintegrowanego Systemu Zapobiegania Przemocy Domowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługi koordynacji implementacji testowanego w wybranych gminach pilotażu modelu ZSZPDusługi ewaluacji środowiskowej testowanego w wybranych gminach pilotażu modelu ZSZPD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73200000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W odniesieniu do: usług koordynacji implementacji (usługi 1), warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu dysponowania przez Wykonawcę osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. koordynatora implementacji:1) posiadającego ukończone wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie, w dziedzinie nauk społecznych,2) wyznaczonego w niniejszym postępowaniu jako odpowiedzialnego za zadanie koordynacji implementacji,3) który w ciągu 10 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za zarządzanie lub koordynację co najmniej jednego wyodrębnionego organizacyjnie zadania z zakresu prac badawczych, projektowania albo wdrożenia usług ogólnospołecznych, świadczonych na rzecz lub przy udziale jednostek samorządu terytorialnego, obejmującego współpracę z jednostkami organizacyjnymi co najmniej 10 gmin przez okres co najmniej 6 miesięcy.2. W odniesieniu do usług ewaluacji środowiskowej (usługi 2), warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu dysponowania przez Wykonawcę osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. ewaluatora środowiskowego:1) posiadającego ukończone wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie, w dziedzinie nauk społecznych,2) wyznaczonego w postępowaniu jako odpowiedzialnego za zadanie ewaluacjiśrodowiskowej,3) który w ciągu 5 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za powierzone obowiązki okresowej ewaluacji co najmniej jednego zadania z zakresu prac badawczych, projektowania albo wdrożenia usług ogólnospołecznych, świadczonych przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach