Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szkoły i Przedszkola przy Zespole Szkół w Jasienicy na rok 2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JASIENICY ogłasza przetarg

 • Adres: 05-240 Jasienica, ul. Szkolna 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7573113
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ W JASIENICY
  ul. Szkolna 8
  05-240 Jasienica, woj. mazowieckie
  tel. 29 7573113
  REGON: 140660392
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsjasienica.pl/zsj/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szkoły i Przedszkola przy Zespole Szkół w Jasienicy na rok 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i jego przetworów. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 1 do Formularza OfertowegoDostawa produktów mleczarskich. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 2 do Formularza OfertowegoDostawa produktów mrożonych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 3 do Formularza OfertowegoDostawa pieczywa. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 4 do Formularza OfertowegoDostawa produktów garmażeryjnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 5 do Formularza OfertowegoDostawa różnych produktów spożywczych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 6 do Formularza OfertowegoDostawa jaj . Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 7 do Formularza OfertowegoDostawa warzyw i owoców. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1. Część 8 do Formularza Ofertowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności i dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać;4) zdolności technicznej lub zawodowejw zakresie dysponowania potencjałem technicznym – Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu żywności i wymogi sanitarno-epidemiologiczne.2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach