Przetargi.pl
Dostawa preparatów do dezynfekcji (części 1-6)

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII ogłasza przetarg

 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII
  ul. Indiry Gandhi 14
  02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000288484
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihit.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do dezynfekcji (części 1-6)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa preparatów do higieny rąk i ciałapreparaty do dezynfekcji i antyseptyki skóryPreparaty do dezynfekcji powierzchni i sprzętuPreparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, do dezynfektorów/ blok op./Preparaty do dezynfekcji narzędzi i małych powierzchniPreparaty do dezynfekcji powierzchni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach